਍਍ℼ佄呃偙⁅瑨汭ാ㰊瑨汭氠湡㵧攢≮搠物∽瑬≲ാ㰊敨摡ാ †㰠敭慴挠慨獲瑥∽瑵ⵦ∸ാ †㰠敭慴渠浡㵥瘢敩灷牯≴挠湯整瑮∽楷瑤㵨敤楶散眭摩桴‬湩瑩慩⵬捳污㵥∱ാഊഊഊ㰊楴汴㹥敎⁷汃敩瑮匠䑓䈠楲杮⁳䐳丠乁⁄汆獡⁨楷桴湩删慥档⼼楴汴㹥਍洼瑥⁡慮敭∽敫睹牯獤•潣瑮湥㵴∢⼠ാ㰊敭慴渠浡㵥搢獥牣灩楴湯•潣瑮湥㵴圢慨馀⁳桴⁥敢瑳甠杰慲敤礠畯挠湡洠歡⁥潦⁲潹牵倠㽃䠠湡獤搭睯㩮猠楷捴楨杮琠⁡潳楬ⵤ瑳瑡⁥牤癩⁥匨䑓⸩•㸯਍਍਍洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯琺瑩敬•潣瑮湥㵴丢睥䌠楬湥⁴卓⁄牂湩獧㌠⁄䅎䑎䘠慬桳眠瑩楨敒捡≨⼠ാ㰊敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧浩条≥挠湯整瑮∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯⴯洯摥慩振楬湥⽴汧扯污椯慭敧⽳汢杯⽳敦瑡牵摥戭潬ⵧ潰瑳椭慭敧⽳〲㤱ㄯ〳弰⸱灪≧⼠ാ㰊敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧敤捳楲瑰潩≮挠湯整瑮∽桗瑡胢玙琠敨戠獥⁴灵牧摡⁥潹⁵慣慭敫映牯礠畯⁲䍐‿慈摮⵳潤湷›睳瑩档湩⁧潴愠猠汯摩猭慴整搠楲敶⠠卓⥄‮•㸯਍洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯町汲•潣瑮湥㵴栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯㈯㄰⼹敦牢慵祲港睥㈥挰楬湥╴〲獳╤〲牢湩獧㈥㌰╤〲慮摮㈥昰慬桳㈥眰瑩楨╮〲敲捡≨⼠ാ †㰠楬歮爠汥∽灡汰ⵥ潴捵⵨捩湯•楳敺㵳㔢砷㜵•牨晥∽洯捩潲⽮浩条獥术潬慢⽬慦楶潣⽮灡汰ⵥ捩湯㔭砷㜵瀮杮㸢਍††氼湩敲㵬愢灰敬琭畯档椭潣≮猠穩獥∽〶㙸∰栠敲㵦⼢業牣湯椯慭敧⽳汧扯污是癡捩湯愯灰敬椭潣⵮〶㙸⸰湰≧ാ †㰠楬歮爠汥∽灡汰ⵥ潴捵⵨捩湯•楳敺㵳㜢砲㈷•牨晥∽洯捩潲⽮浩条獥术潬慢⽬慦楶潣⽮灡汰ⵥ捩湯㜭砲㈷瀮杮㸢਍††氼湩敲㵬愢灰敬琭畯档椭潣≮猠穩獥∽㘷㝸∶栠敲㵦⼢業牣湯椯慭敧⽳汧扯污是癡捩湯愯灰敬椭潣⵮㘷㝸⸶湰≧ാ †㰠楬歮爠汥∽灡汰ⵥ潴捵⵨捩湯•楳敺㵳ㄢ㐱ㅸ㐱•牨晥∽洯捩潲⽮浩条獥术潬慢⽬慦楶潣⽮灡汰ⵥ捩湯ㄭ㐱ㅸ㐱瀮杮㸢਍††氼湩敲㵬愢灰敬琭畯档椭潣≮猠穩獥∽㈱砰㈱∰栠敲㵦⼢業牣湯椯慭敧⽳汧扯污是癡捩湯愯灰敬椭潣⵮㈱砰㈱⸰湰≧ാ †㰠楬歮爠汥∽灡汰ⵥ潴捵⵨捩湯•楳敺㵳ㄢ㐴ㅸ㐴•牨晥∽洯捩潲⽮浩条獥术潬慢⽬慦楶潣⽮灡汰ⵥ捩湯ㄭ㐴ㅸ㐴瀮杮㸢਍††氼湩敲㵬愢灰敬琭畯档椭潣≮猠穩獥∽㔱砲㔱∲栠敲㵦⼢業牣湯椯慭敧⽳汧扯污是癡捩湯愯灰敬椭潣⵮㔱砲㔱⸲湰≧ാ †㰠楬歮爠汥∽灡汰ⵥ潴捵⵨捩湯•楳敺㵳ㄢ〸ㅸ〸•牨晥∽洯捩潲⽮浩条獥术潬慢⽬慦楶潣⽮灡汰ⵥ捩湯ㄭ〸ㅸ〸瀮杮㸢਍††氼湩敲㵬椢潣≮琠灹㵥椢慭敧瀯杮•楳敺㵳㌢砲㈳•牨晥∽洯捩潲⽮浩条獥术潬慢⽬慦楶潣⽮慦楶潣⵮㈳㍸⸲湰≧ാ †㰠楬歮爠汥∽捩湯•祴数∽浩条⽥湰≧猠穩獥∽㘱ㅸ∶栠敲㵦⼢業牣湯椯慭敧⽳汧扯污是癡捩湯是癡捩湯ㄭ砶㘱瀮杮㸢਍††氼湩敲㵬洢湡晩獥≴栠敲㵦⼢業牣湯椯慭敧⽳汧扯污是癡捩湯洯湡晩獥⹴獪湯㸢਍††氼湩敲㵬洢獡⵫捩湯•牨晥∽洯捩潲⽮浩条獥术潬慢⽬慦楶潣⽮慳慦楲瀭湩敮ⵤ慴⹢癳≧挠汯牯∽〣㜰挷∸ാ †㰠敭慴渠浡㵥洢慳灰楬慣楴湯吭汩䍥汯牯•潣瑮湥㵴⌢〰㜷㡣㸢਍††洼瑥⁡慮敭∽獭灡汰捩瑡潩⵮楔敬浉条≥挠湯整瑮∽洯捩潲⽮浩条獥术潬慢⽬慦楶潣⽮獭椭潣⵮㐱破㐱⸴湰≧ാ †㰠敭慴渠浡㵥洢慳灰楬慣楴湯挭湯楦≧挠湯整瑮∽洯捩潲⽮浩条獥术潬慢⽬慦楶潣⽮牢睯敳捲湯楦⹧浸≬ാ †㰠敭慴渠浡㵥琢敨敭挭汯牯•潣瑮湥㵴⌢晦晦晦㸢਍਍††氼湩牨晥✽䴯捩潲⽮瑓汹獥匯慨敲⽤桓牡摥愭ㄵ㥢愱晦⹢業⹮獣❳爠汥✽瑳汹獥敨瑥‧㸯਍††氼湩牨晥✽䴯捩潲⽮瑓汹獥䘯畯摮瑡潩⵮戰ㅢ㈲㙤つ洮湩挮獳‧敲㵬猧祴敬桳敥❴⼠ാ †㰠楬歮栠敲㵦⼧楍牣湯匯祴敬⽳汇扯污䜯潬慢⵬㤵晡㉥㥤昸洮湩挮獳‧敲㵬猧祴敬桳敥❴⼠ാ †ഠ †ഠ †ഠഊ †ഠഊ †††㰠捳楲瑰ാ †††††瘠牡搠杩瑩污慄慴慌敹㵲嬠≻慰敧㨢≻楳整敓瑣潩≮∺扁畯≴∬楳整畓卢捥楴湯㨢䈢潬≧∬慰敧慎敭㨢丢睥䌠楬湥⁴卓⁄牂湩獧㌠⁄䅎䑎䘠慬桳眠瑩楨敒捡≨∬扳≵∺索∬獵牥㨢≻畡桴瑓瑡≥∺畧獥≴∬硥数楲湥散㨢搢獥瑫灯索∬牰摯捵≴渺汵ⱬ愢瑲捩敬㨢≻档湡敮≬∺瑓牯条≥∬慮敭㨢丢睥䌠楬湥⁴卓⁄牂湩獧㌠⁄䅎䑎䘠慬桳眠瑩楨敒捡≨∬畡桴牯㨢吢浯倠慲瑴Ⱒ琢灹≥∺求杯索嵽਍††††⼼捳楲瑰ാഊ †ഠ㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢਍昨湵瑣潩⡮ⱷⱤⱳⱬ⥩睻汛㵝孷嵬籼嵛眻汛⹝異桳笨朧浴献慴瑲㨧਍敮⁷慄整⤨朮瑥楔敭⤨攬敶瑮✺瑧⹭獪紧㬩慶⁲㵦⹤敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭猨嬩崰ബ樊搽挮敲瑡䕥敬敭瑮猨Ⱙ汤氽㴡搧瑡䱡祡牥㼧☧㵬⬧㩬✧樻愮祳据琽畲㭥⹪牳㵣਍⼧眯睷朮潯汧瑥条慭慮敧⹲潣⽭瑧⹭獪椿㵤⬧⭩汤昻瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲樨昬㬩਍⥽眨湩潤ⱷ潤畣敭瑮✬捳楲瑰Ⱗ搧杩瑩污慄慴慌敹❲✬呇ⵍ䬵㡓㕗✳㬩਍⼼捳楲瑰ാ㰊捳楲瑰猠捲∽⼯獡敳獴愮潤敢瑤⹭潣⽭慬湵档䔭摎㈱㌴㠷搸㑤㐱扡㤴攰挰㈰搷㐱㍢㡣⸰業⹮獪•獡湹㹣⼼捳楲瑰ാ㰊栯慥㹤਍戼摯⁹慤慴洭摯污愭楰∽愯楰猯瑩捥牯⽥慤慴潭慤⽬敲楤敲瑣潴潭慤㽬•慤慴氭杯湩愭楰∽愯楰猯瑩捥牯⽥潬楧⽮潬楧畮敳≲搠瑡ⵡ畯摴瑡摥牢睯敳㵲伢瑵慤整⁤牢睯敳⁲敤整瑣摥‮敗爠捥浯敭摮甠摰瑡湩⁧潹牵戠潲獷牥琠浩牰癯⁥潹牵攠灸牥敩据⁥湯洠捩潲⹮潣⹭㸢਍††਍渼獯牣灩㹴椼牦浡⁥牳㵣栢瑴獰⼺眯睷朮潯汧瑥条慭慮敧⹲潣⽭獮栮浴㽬摩䜽䵔㔭卋圸㌵•敨杩瑨∽∰眠摩桴∽∰猠祴敬∽楤灳慬㩹潮敮瘻獩扩汩瑩㩹楨摤湥㸢⼼晩慲敭㰾港獯牣灩㹴਍††਍਍਍਍਍格慥敤⁲摩∽楳整栭慥敤≲㸠਍††搼癩挠慬獳∽牧摩砭㸢਍††††搼癩挠慬獳∽散汬氠牡敧ㄭ洠摥畩⵭‶浳污⵬‶慬杲ⵥ牯敤⵲‱敭楤浵漭摲牥㈭猠慭汬漭摲牥㈭㸢਍††††††搼癩椠㵤猢瑩ⵥ潬潧㸢਍††††††††愼栠敲㵦⼢•慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴瘭污敵∽楍牣湯氠杯≯搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䠢慥敤≲ാ †††††††††㰠浩⁧牳㵣⼢業牣湯椯慭敧⽳敭慧敭畮䴯捩潲⵮潬潧睟楨整献杶•㸯਍††††††††⼼㹡਍††††††⼼楤㹶਍††††⼼楤㹶਍††††††搼癩挠慬獳∽散汬氠牡敧㜭洠摥畩⵭″浳污⵬″慬杲ⵥ牯敤⵲′敭楤浵漭摲牥ㄭ猠慭汬漭摲牥ㄭ㸢਍††††††††搼癩椠㵤渢癡洭湥⵵牤睡牥㸢਍††††††††††搼癩挠慬獳∽慨扭牵敧≲ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳栢浡畢杲牥眭慲灰牥㸢਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽⵨慢≲㰾搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳栢戭牡㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽⵨慢≲㰾搯癩ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††††ഠഊ㰊汵椠㵤洢楡⵮慮≶挠慬獳∽㸢਍††††氼⁩汣獡㵳渢癡氭湩∠ാ †††††††㰠灳湡㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣≳搠瑡ⵡ慶畬㵥倢潲畤瑣≳搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢牐摯捵獴⼼㹡⼼灳湡ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢扵渭癡爭睯琠扡爭睯㸢਍††††††††††搼癩挠慬獳∽畳ⵢ慮⵶慴獢洭扯汩≥ാഊ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢扵渭癡琭扡猠扵渭癡氭湩敬瑦愭牲睯愠瑣癩≥搠瑡ⵡ慮⵶慴㵢䄢㠵䅄〱㤷䈸㐰䑂㥃㙁䔹㑅䐴䘴㜴㈵≆ാ †††††††††††††††㰠灳湡挠慬獳∽慴ⵢ慮敭㸢牐摯捵獴⼼灳湡ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢扵渭癡琭扡猠扵渭癡氭湩楲桧⵴牡潲≷搠瑡ⵡ慮⵶慴㵢ㄢ㝄䐷䘶䐹䐵㐷㍆䄱㌶䌹㐲䘹ㄷぃ䑃∴ാ †††††††††††††††㰠灳湡挠慬獳∽慴ⵢ慮敭㸢慐瑲䌠瑡污杯㱳猯慰㹮਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍਍††††††††††搼癩挠慬獳∽畳ⵢ慮⵶慴獢㸢਍਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽畳ⵢ慮⵶慴⁢畳ⵢ慮⵶楬歮愠瑣癩≥搠瑡ⵡ慮⵶慴㵢䄢㠵䅄〱㤷䈸㐰䑂㥃㙁䔹㑅䐴䘴㜴㈵≆ാഊഊ㰊灳湡挠慬獳∽慴ⵢ慮敭搠獥瑫灯漭汮≹倾潲畤瑣㱳猯慰㹮਍搼癩挠慬獳∽畳ⵢ慮⵶慴ⵢ潣瑮湥⁴•慤慴渭癡琭扡∽㕁䐸ㅁ㜰㠹あ䈴䍄䄹㤶䕅㐴㑄㑆㔷䘲㸢਍††搼癩挠慬獳∽牧摩砭㸢਍††††††搼癩挠慬獳∽散汬氠牡敧㌭㸢਍††††††††搼癩挠慬獳∽畳ⵢ慮⵶潣≬ാ †††††††††ഠഊ㰊楤⁶汣獡㵳氢湩⵫楬瑳∠ാ †㰠⁡汣獡㵳氢獩⵴潴杧敬㸢਍††††格‴汣獡㵳朢慲⵹慢≲䴾浥牯㱹栯㸴਍††⼼㹡਍††甼汣獡㵳渢癡氭湩⵫楬瑳㸢਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣⽳牤浡•慤慴瘭污敵∽剄䵁•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䐾䅒㱍愯‾†††††㰠氯㹩਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣⽳牤浡洭摯汵獥•慤慴瘭污敵∽剄䵁䴠摯汵獥•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䐾䅒⁍潍畤敬㱳愯‾†††††㰠氯㹩਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣⽳牧灡楨獣洭浥牯≹搠瑡ⵡ慶畬㵥䜢慲桰捩⁳敍潭祲•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䜾慲桰捩⁳敍潭祲⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭牰摯捵獴洯湡条摥渭湡≤搠瑡ⵡ慶畬㵥䴢湡条摥丠乁≄搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢慍慮敧⁤䅎䑎⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭牰摯捵獴洯汵楴档灩瀭捡慫敧≳搠瑡ⵡ慶畬㵥䴢汵楴档灩倠捡慫敧≳搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢畍瑬捩楨⁰慐正条獥⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭牰摯捵獴港湡ⵤ汦獡≨搠瑡ⵡ慶畬㵥丢乁⁄汆獡≨搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢䅎䑎䘠慬桳⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭牰摯捵獴港牯昭慬桳•慤慴瘭污敵∽低⁒汆獡≨搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢低⁒汆獡㱨愯‾†††††㰠氯㹩਍††⼼汵ാ㰊搯癩ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††㰠搯癩ാ †††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汥慬杲ⵥ∳ാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢扵渭癡挭汯㸢਍††††††††††਍਍搼癩挠慬獳∽楬歮氭獩⁴㸢਍††愼挠慬獳∽楬瑳琭杯汧≥ാ †††㰠㑨挠慬獳∽牧祡戭牡㸢瑓牯条㱥栯㸴਍††⼼㹡਍††甼汣獡㵳渢癡氭湩⵫楬瑳㸢਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣⽳敭潭祲挭牡獤•慤慴瘭污敵∽敍潭祲䌠牡獤•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䴾浥牯⁹慃摲㱳愯‾†††††㰠氯㹩਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣⽳潳楬ⵤ瑳瑡ⵥ牤癩獥•慤慴瘭污敵∽潓楬⁤瑓瑡⁥牄癩獥•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵匾汯摩匠慴整䐠楲敶㱳愯‾†††††㰠氯㹩਍††⼼汵ാ㰊搯癩ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††㰠搯癩ാ †††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汥慬杲ⵥ∳ാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢扵渭癡挭汯㸢਍††††††††††਍਍搼癩挠慬獳∽楬歮氭獩⁴㸢਍††愼挠慬獳∽楬瑳琭杯汧≥ാ †††㰠㑨挠慬獳∽牧祡戭牡㸢摁慶据摥匠汯瑵潩獮⼼㑨ാ †㰠愯ാ †㰠汵挠慬獳∽慮⵶楬歮氭獩≴ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭牰摯捵獴愯癤湡散ⵤ潳畬楴湯⽳搳砭潰湩⵴整档潮潬祧•慤慴瘭污敵∽䐳堠潐湩⁴敔档潮潬祧•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵㌾⁄偘楯瑮吠捥湨汯杯㱹愯‾†††††㰠氯㹩਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣⽳摡慶据摥猭汯瑵潩獮愯癤湡散ⵤ潣灭瑵湩ⵧ潳畬楴湯≳搠瑡ⵡ慶畬㵥䄢癤湡散⁤潃灭瑵湩⁧潓畬楴湯≳搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢摁慶据摥䌠浯異楴杮匠汯瑵潩獮⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭牰摯捵獴愯癤湡散ⵤ潳畬楴湯⽳畡桴湥慴•慤慴瘭污敵∽畁桴湥慴匠捥牵瑩⁹潓畬楴湯•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䄾瑵敨瑮⁡敓畣楲祴匠汯瑵潩㱮愯‾†††††㰠氯㹩਍††⼼汵ാ㰊搯癩ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††㰠搯癩ാഊ †††ഠഊ †㰠搯癩ാ㰊搯癩ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢扵渭癡琭扡猠扵渭癡氭湩•慤慴渭癡琭扡∽䐱㜷㙄㥆㕄㝄䘴ㄳ㙁㤳㉃㤴㝆䌱䌰㑄㸢਍਍਍猼慰汣獡㵳琢扡渭浡⁥敤歳潴⵰湯祬㸢慐瑲䌠瑡污杯㱳猯慰㹮਍搼癩挠慬獳∽畳ⵢ慮⵶慴ⵢ潣瑮湥⁴慮⵶慣慴潬ⵧ慴獢∠搠瑡ⵡ慮⵶慴㵢ㄢ㝄䐷䘶䐹䐵㐷㍆䄱㌶䌹㐲䘹ㄷぃ䑃∴ാ †㰠楤⁶汣獡㵳朢楲ⵤ≸ാ †††㰠楤⁶汣獡㵳挢汥慬杲ⵥ∲ാ †††††㰠楤⁶汣獡㵳洢来浡湥⵵慣慴潬ⵧ慴獢㸢਍††††††††††愼挠慬獳∽慣慴潬ⵧ慴⁢•慤慴挭瑡氭湩杫潲灵∽剄䵁㸢਍††††††††††††剄䵁਍††††††††††⼼㹡਍††††††††††愼挠慬獳∽慣慴潬ⵧ慴⁢•慤慴挭瑡氭湩杫潲灵∽剄䵁䴠摯汵獥㸢਍††††††††††††剄䵁䴠摯汵獥਍††††††††††⼼㹡਍††††††††††愼挠慬獳∽慣慴潬ⵧ慴⁢•慤慴挭瑡氭湩杫潲灵∽片灡楨獣䴠浥牯≹ാ †††††††††††䜠慲桰捩⁳敍潭祲਍††††††††††⼼㹡਍††††††††††愼挠慬獳∽慣慴潬ⵧ慴⁢•慤慴挭瑡氭湩杫潲灵∽慍慮敧⁤䅎䑎㸢਍††††††††††††慍慮敧⁤䅎䑎਍††††††††††⼼㹡਍††††††††††愼挠慬獳∽慣慴潬ⵧ慴⁢•慤慴挭瑡氭湩杫潲灵∽䅎䑎䘠慬桳㸢਍††††††††††††䅎䑎䘠慬桳਍††††††††††⼼㹡਍††††††††††愼挠慬獳∽慣慴潬ⵧ慴⁢•慤慴挭瑡氭湩杫潲灵∽低⁒汆獡≨ാ †††††††††††丠剏䘠慬桳਍††††††††††⼼㹡਍††††††††††愼挠慬獳∽慣慴潬ⵧ慴⁢•慤慴挭瑡氭湩杫潲灵∽畍瑬捩楨⁰慐正条獥㸢਍††††††††††††畍瑬捩楨⁰慐正条獥਍††††††††††⼼㹡਍††††††††††愼挠慬獳∽慣慴潬ⵧ慴⁢•慤慴挭瑡氭湩杫潲灵∽瑓牯条≥ാ †††††††††††匠潴慲敧਍††††††††††⼼㹡਍††††††††††愼挠慬獳∽慣慴潬ⵧ慴⁢•慤慴挭瑡氭湩杫潲灵∽牁档癩≥ാ †††††††††††䄠捲楨敶਍††††††††††⼼㹡਍††††††⼼楤㹶਍††††⼼楤㹶਍††††搼癩挠慬獳∽散汬氠牡敧ㄭ∰ാ †††††㰠楤⁶汣獡㵳挢瑡污杯琭扡挭湯整瑮㸢਍††††††††搼癩挠慬獳∽档潯敳挭瑡污杯栭慥敤≲ാ †††††††††㰠㕨䌾潨獯⁥⁡慣慴潬㱧栯㸵਍††††††††⼼楤㹶਍††††††††††搼癩挠慬獳∽楬歮氭獩⁴•慤慴挭瑡氭湩杫潲灵∽剄䵁㸢਍††††††††††††愼挠慬獳∽楬瑳琭杯汧⁥楨敤搭獥瑫灯㸢਍††††††††††††††格‴汣獡㵳朢慲⵹慢≲䐾䅒㱍栯㸴਍††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††甼汣獡㵳渢癡氭湩⵫楬瑳㸢਍††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣⽳牤浡搯牤ⴴ摳慲⽭慰瑲挭瑡污杯•慤慴瘭污敵∽䑄㑒匠剄䵁•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䐾剄‴䑓䅒㱍愯ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣⽳牤浡搯牤ⴳ摳慲⽭慰瑲挭瑡污杯•慤慴瘭污敵∽䑄㍒匠剄䵁•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䐾剄″䑓䅒㱍愯ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣⽳牤浡搯牤ⴲ摳慲⽭慰瑲挭瑡污杯•慤慴瘭污敵∽䑄㉒匠剄䵁•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䐾剄′䑓䅒㱍愯ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣⽳牤浡搯牤猭牤浡瀯牡⵴慣慴潬≧搠瑡ⵡ慶畬㵥䐢剄匠剄䵁•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䐾剄匠剄䵁⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭牰摯捵獴搯慲⽭摳慲⽭慰瑲挭瑡污杯•慤慴瘭污敵∽䑓䅒≍搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢䑓䅒㱍愯ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣⽳牤浡爯摬慲⵭敭潭祲瀯牡⵴慣慴潬≧搠瑡ⵡ慶畬㵥刢䑌䅒⁍敍潭祲•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵刾䑌䅒⁍敍潭祲⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭牰摯捵獴搯慲⽭灬牤浡瀯牡⵴慣慴潬≧搠瑡ⵡ慶畬㵥䰢䑐䅒≍搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢偌剄䵁⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††搼癩挠慬獳∽楬歮氭獩⁴•慤慴挭瑡氭湩杫潲灵∽剄䵁䴠摯汵獥㸢਍††††††††††††愼挠慬獳∽楬瑳琭杯汧⁥楨敤搭獥瑫灯㸢਍††††††††††††††格‴汣獡㵳朢慲⵹慢≲䐾䅒⁍潍畤敬㱳栯㸴਍††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††甼汣獡㵳渢癡氭湩⵫楬瑳㸢਍††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣⽳牤浡洭摯汵獥氯摲浩⽭慰瑲挭瑡污杯•慤慴瘭污敵∽剌䥄䵍•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䰾䑒䵉㱍愯ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣⽳牤浡洭摯汵獥洯湩⵩楤浭瀯牡⵴慣慴潬≧搠瑡ⵡ慶畬㵥䴢湩⵩䥄䵍•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䴾湩⵩䥄䵍⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭牰摯捵獴搯慲⵭潭畤敬⽳癮楤浭瀯牡⵴慣慴潬≧搠瑡ⵡ慶畬㵥丢䑖䵉≍搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢噎䥄䵍⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭牰摯捵獴搯慲⵭潭畤敬⽳摲浩⽭慰瑲挭瑡污杯•慤慴瘭污敵∽䑒䵉≍搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢䑒䵉㱍愯ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣⽳牤浡洭摯汵獥猯摯浩⽭慰瑲挭瑡污杯•慤慴瘭污敵∽体䥄䵍•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵匾䑏䵉㱍愯ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣⽳牤浡洭摯汵獥猯牯楤浭瀯牡⵴慣慴潬≧搠瑡ⵡ慶畬㵥匢剏䥄䵍•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵匾剏䥄䵍⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭牰摯捵獴搯慲⵭潭畤敬⽳摵浩⽭慰瑲挭瑡污杯•慤慴瘭污敵∽䑕䵉≍搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢䑕䵉㱍愯ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣⽳牤浡洭摯汵獥瘯灬洭湩⵩楤浭瀯牡⵴慣慴潬≧搠瑡ⵡ慶畬㵥嘢偌䴠湩⵩䥄䵍•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵嘾偌䴠湩⵩䥄䵍⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭牰摯捵獴搯慲⵭潭畤敬⽳汶⵰摲浩⽭慰瑲挭瑡污杯•慤慴瘭污敵∽䱖⁐䑒䵉≍搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢䱖⁐䑒䵉㱍愯ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣⽳牤浡洭摯汵獥瘯灬甭楤浭瀯牡⵴慣慴潬≧搠瑡ⵡ慶畬㵥嘢偌唠䥄䵍•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵嘾偌唠䥄䵍⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††搼癩挠慬獳∽楬歮氭獩⁴•慤慴挭瑡氭湩杫潲灵∽片灡楨獣䴠浥牯≹ാ †††††††††††㰠⁡汣獡㵳氢獩⵴潴杧敬栠摩ⵥ敤歳潴≰ാ †††††††††††††㰠㑨挠慬獳∽牧祡戭牡㸢片灡楨獣䴠浥牯㱹栯㸴਍††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††甼汣獡㵳渢癡氭湩⵫楬瑳㸢਍††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣⽳牧灡楨獣洭浥牯⽹摧牤⼶慰瑲挭瑡污杯•慤慴瘭污敵∽䑇剄∶搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢䑇剄㰶愯ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣⽳牧灡楨獣洭浥牯⽹摧牤砵瀯牡⵴慣慴潬≧搠瑡ⵡ慶畬㵥䜢䑄㕒≘搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢䑇剄堵⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭牰摯捵獴术慲桰捩⵳敭潭祲术摤㕲瀯牡⵴慣慴潬≧搠瑡ⵡ慶畬㵥䜢䑄㕒•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䜾䑄㕒⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††搼癩挠慬獳∽楬歮氭獩⁴•慤慴挭瑡氭湩杫潲灵∽慍慮敧⁤䅎䑎㸢਍††††††††††††愼挠慬獳∽楬瑳琭杯汧⁥楨敤搭獥瑫灯㸢਍††††††††††††††格‴汣獡㵳朢慲⵹慢≲䴾湡条摥丠乁㱄栯㸴਍††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††甼汣獡㵳渢癡氭湩⵫楬瑳㸢਍††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣⽳慭慮敧ⵤ慮摮支浭⽣慰瑲挭瑡污杯•慤慴瘭污敵∽ⵥ䵍≃搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢ⵥ䵍㱃愯ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣⽳慭慮敧ⵤ慮摮支扭摥敤ⵤ獵⽢慰瑲挭瑡污杯•慤慴瘭污敵∽浅敢摤摥唠䉓•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䔾扭摥敤⁤单㱂愯ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣⽳慭慮敧ⵤ慮摮甯楮敶獲污昭慬桳猭潴慲敧瀯牡⵴慣慴潬≧搠瑡ⵡ慶畬㵥唢楮敶獲污䘠慬桳匠潴慲敧•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵唾楮敶獲污䘠慬桳匠潴慲敧⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††搼癩挠慬獳∽楬歮氭獩⁴•慤慴挭瑡氭湩杫潲灵∽䅎䑎䘠慬桳㸢਍††††††††††††愼挠慬獳∽楬瑳琭杯汧⁥楨敤搭獥瑫灯㸢਍††††††††††††††格‴汣獡㵳朢慲⵹慢≲举乁⁄汆獡㱨栯㸴਍††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††甼汣獡㵳渢癡氭湩⵫楬瑳㸢਍††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣⽳慮摮昭慬桳㌯ⵤ慮摮瀯牡⵴慣慴潬≧搠瑡ⵡ慶畬㵥㌢⁄䅎䑎•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵㌾⁄䅎䑎⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭牰摯捵獴港湡ⵤ汦獡⽨汴ⵣ慮摮瀯牡⵴慣慴潬≧搠瑡ⵡ慶畬㵥吢䍌丠乁≄搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢䱔⁃䅎䑎⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭牰摯捵獴港湡ⵤ汦獡⽨汭ⵣ慮摮瀯牡⵴慣慴潬≧搠瑡ⵡ慶畬㵥䴢䍌丠乁≄搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢䱍⁃䅎䑎⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭牰摯捵獴港湡ⵤ汦獡⽨汳ⵣ慮摮瀯牡⵴慣慴潬≧搠瑡ⵡ慶畬㵥匢䍌丠乁≄搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢䱓⁃䅎䑎⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††搼癩挠慬獳∽楬歮氭獩⁴•慤慴挭瑡氭湩杫潲灵∽低⁒汆獡≨ാ †††††††††††㰠⁡汣獡㵳氢獩⵴潴杧敬栠摩ⵥ敤歳潴≰ാ †††††††††††††㰠㑨挠慬獳∽牧祡戭牡㸢低⁒汆獡㱨栯㸴਍††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††甼汣獡㵳渢癡氭湩⵫楬瑳㸢਍††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣⽳潮⵲汦獡⽨慰慲汬汥渭牯昭慬桳瀯牡⵴慣慴潬≧搠瑡ⵡ慶畬㵥倢牡污敬低⁒汆獡≨搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢慐慲汬汥丠剏䘠慬桳⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭牰摯捵獴港牯昭慬桳猯牥慩⵬潮⵲汦獡⽨慰瑲挭瑡污杯•慤慴瘭污敵∽敓楲污丠剏䘠慬桳•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵匾牥慩低⁒汆獡㱨愯ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣⽳潮⵲汦獡⽨睴湩焭慵ⵤ潮⵲汦獡≨搠瑡ⵡ慶畬㵥吢楷⵮畑摡丠剏䘠慬桳•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵吾楷⵮畑摡丠剏䘠慬桳⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭牰摯捵獴港牯昭慬桳砯捣汥ⵡ汦獡⽨慰瑲挭瑡污杯•慤慴瘭污敵∽捘散慬䘠慬桳•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵堾捣汥⁡汆獡㱨愯ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††⼼汵ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳氢湩⵫楬瑳∠搠瑡ⵡ慣⵴楬歮牧畯㵰䴢汵楴档灩倠捡慫敧≳ാ †††††††††††㰠⁡汣獡㵳氢獩⵴潴杧敬栠摩ⵥ敤歳潴≰ാ †††††††††††††㰠㑨挠慬獳∽牧祡戭牡㸢畍瑬捩楨⁰慐正条獥⼼㑨ാ †††††††††††㰠愯ാ †††††††††††㰠汵挠慬獳∽慮⵶楬歮氭獩≴ാ †††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭牰摯捵獴洯汵楴档灩瀭捡慫敧⽳浥捭戭獡摥洭灣瀯牡⵴慣慴潬≧搠瑡ⵡ慶畬㵥攢䴮䍍䈭獡摥䴠偃•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵放䴮䍍䈭獡摥䴠偃⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭牰摯捵獴洯汵楴档灩瀭捡慫敧⽳慮摮戭獡摥洭灣瀯牡⵴慣慴潬≧搠瑡ⵡ慶畬㵥丢乁ⵄ慂敳⁤䍍≐搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢䅎䑎䈭獡摥䴠偃⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭牰摯捵獴洯汵楴档灩瀭捡慫敧⽳潮⵲慢敳ⵤ捭⽰慰瑲挭瑡污杯•慤慴瘭污敵∽低ⵒ慂敳⁤䍍≐搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢低ⵒ慂敳⁤䍍㱐愯ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ †††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣⽳畭瑬捩楨⵰慰正条獥甯獦戭獡摥洭灣•慤慴瘭污敵∽䙕ⵓ慂敳⁤䍍≐搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢䙕ⵓ慂敳⁤䍍㱐愯ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††⼼汵ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳氢湩⵫楬瑳∠搠瑡ⵡ慣⵴楬歮牧畯㵰匢潴慲敧㸢਍††††††††††††愼挠慬獳∽楬瑳琭杯汧⁥楨敤搭獥瑫灯㸢਍††††††††††††††格‴汣獡㵳朢慲⵹慢≲匾潴慲敧⼼㑨ാ †††††††††††㰠愯ാ †††††††††††㰠汵挠慬獳∽慮⵶楬歮氭獩≴ാ †††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭牰摯捵獴猯汯摩猭慴整搭楲敶⽳畢⵳湩整晲捡獥猯瑡ⵡ獳獤瀯牡⵴慣慴潬≧搠瑡ⵡ慶畬㵥匢呁⁁卓獄•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵匾呁⁁卓獄⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭牰摯捵獴猯汯摩猭慴整搭楲敶⽳畢⵳湩整晲捡獥港浶ⵥ獳獤瀯牡⵴慣慴潬≧搠瑡ⵡ慶畬㵥丢䵖⁥卓獄•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵举䵖⁥卓獄⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭牰摯捵獴洯浥牯⵹慣摲⽳湩畤瑳楲污洭浥牯⵹慣摲⽳慰瑲挭瑡污杯•慤慴瘭污敵∽湉畤瑳楲污洠捩潲䑓䌠牡獤•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䤾摮獵牴慩業牣卯⁄慃摲㱳愯ാ †††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††⼼汵ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳氢湩⵫楬瑳∠搠瑡ⵡ慣⵴楬歮牧畯㵰䄢捲楨敶㸢਍††††††††††††愼挠慬獳∽楬瑳琭杯汧⁥楨敤搭獥瑫灯㸢਍††††††††††††††格‴汣獡㵳朢慲⵹慢≲䄾捲楨敶⼼㑨ാ †††††††††††㰠愯ാ †††††††††††㰠汵挠慬獳∽慮⵶楬歮氭獩≴ാ †††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭畳灰牯⽴潴汯⵳湡ⵤ瑵汩瑩敩⽳扯潳敬整瀭牡⵴慣慴潬獧•慤慴瘭污敵∽扏潳敬整倠牡⁴慃慴潬獧•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵琠牡敧㵴簢畃瑳浯㸢扏潳敬整倠牡⁴慃慴潬獧⼼㹡਍††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††㰠甯㹬਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††⼼楤㹶਍††††⼼楤㹶਍††⼼楤㹶਍⼼楤㹶††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽畳ⵢ慮⵶潲≷ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳朢楲ⵤ≸ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠搯癩ാ †††㰠氯㹩਍††††氼⁩汣獡㵳渢癡氭湩∠ാ †††††††㰠灳湡㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯猯汯瑵潩獮•慤慴瘭污敵∽潓畬楴湯≳搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢潓畬楴湯㱳愯㰾猯慰㹮਍††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽畳ⵢ慮⵶潲≷ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳朢楲ⵤ≸ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汥慬杲ⵥ∳ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢扵渭癡挭汯㸢਍††††††††††††††††††††਍਍搼癩挠慬獳∽楬歮氭獩⁴㸢਍††愼挠慬獳∽楬瑳琭杯汧≥ാ †††㰠㑨挠慬獳∽牧祡戭牡㸢灁汰捩瑡潩獮⼼㑨ാ †㰠愯ാ †㰠汵挠慬獳∽慮⵶楬歮氭獩≴ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭潳畬楴湯⽳畡潴潭楴敶•慤慴瘭污敵∽畁潴潭楴敶•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䄾瑵浯瑯癩㱥愯‾†††††㰠氯㹩਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯猯汯瑵潩獮振楬湥≴搠瑡ⵡ慶畬㵥䌢楬湥≴搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢汃敩瑮⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭潳畬楴湯⽳潣獮浵牥•慤慴瘭污敵∽潃獮浵牥•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䌾湯畳敭㱲愯‾†††††㰠氯㹩਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯猯汯瑵潩獮椯摮獵牴慩⵬潩≴搠瑡ⵡ慶畬㵥䤢摮獵牴慩潉≔搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢湉畤瑳楲污䤠呯⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭潳畬楴湯⽳潭楢敬•慤慴瘭污敵∽潍楢敬•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䴾扯汩㱥愯‾†††††㰠氯㹩਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯猯汯瑵潩獮港瑥潷歲湩≧搠瑡ⵡ慶畬㵥丢瑥潷歲湩≧搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢敎睴牯楫杮⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭潳畬楴湯⽳敳癲牥•慤慴瘭污敵∽敓癲牥•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵匾牥敶㱲愯‾†††††㰠氯㹩਍††⼼汵ാ㰊搯癩ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汥慬杲ⵥ∳ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢扵渭癡挭汯㸢਍††††††††††††††††††††਍਍搼癩挠慬獳∽楬歮氭獩⁴㸢਍††愼挠慬獳∽楬瑳琭杯汧≥ാ †††㰠㑨挠慬獳∽牧祡戭牡㸢捁散敬慲整⁤潓畬楴湯㱳栯㸴਍††⼼㹡਍††甼汣獡㵳渢癡氭湩⵫楬瑳㸢਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯猯汯瑵潩獮洯捩潲⵮捡散敬慲整ⵤ潳畬楴湯≳搠瑡ⵡ慶畬㵥伢敶癲敩≷搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢癏牥楶睥⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭潳畬楴湯⽳業牣湯愭捣汥牥瑡摥猭汯瑵潩獮洯捩潲⵮捡散敬慲整ⵤ潳畬楴湯⵳潦⵲散桰猭潴慲敧•慤慴瘭污敵∽敒⁤慈⁴敃桰匠潴慲敧•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵刾摥䠠瑡䌠灥⁨瑓牯条㱥愯‾†††††㰠氯㹩਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯猯汯瑵潩獮洯捩潲⵮捡散敬慲整ⵤ潳畬楴湯⽳業牣湯愭捣汥牥瑡摥猭汯瑵潩獮昭牯攭捸汥牥ⵯ癮敭桳•慤慴瘭污敵∽硅散敬潲丠䵖獥≨搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢硅散敬潲丠䵖獥㱨愯‾†††††㰠氯㹩਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯猯汯瑵潩獮洯捩潲⵮捡散敬慲整ⵤ潳畬楴湯⽳業牣湯愭捣汥牥瑡摥猭汯瑵潩獮昭牯栭摡潯⵰湡ⵤ楢ⵧ慤慴•慤慴瘭污敵∽楍牣湯䄠捣汥牥瑡摥匠汯瑵潩獮映牯䠠摡潯⁰湡⁤楂⁧慄慴•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䠾摡潯⁰湡⁤楂⁧慄慴⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭潳畬楴湯⽳業牣湯愭捣汥牥瑡摥猭汯瑵潩獮洯捩潲⵮捡散敬慲整ⵤ潳畬楴湯⵳潦⵲業牣獯景⵴穡牵ⵥ瑳捡⵫捨≩搠瑡ⵡ慶畬㵥䴢捩潲潳瑦䄠畺敲匠慴正䠠䥃•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䴾捩潲潳瑦䄠畺敲匠慴正䠠䥃⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭潳畬楴湯⽳業牣湯愭捣汥牥瑡摥猭汯瑵潩獮洯捩潲⵮捡散敬慲整ⵤ潳畬楴湯⵳潦⵲浶慷敲瘭慳⵮敲摡⵹潮敤≳搠瑡ⵡ慶畬㵥嘢睍牡⁥卶乁删慥祤丠摯≥搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢䵖慷敲瘠䅓⁎敒摡⁹潎敤⼼㹡††††††⼼楬ാ †㰠甯㹬਍⼼楤㹶਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽散汬氠牡敧㌭㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽畳ⵢ慮⵶潣≬ാ †††††††††††††††††††ഠഊ㰊楤⁶汣獡㵳氢湩⵫楬瑳∠ാ †㰠⁡汣獡㵳氢獩⵴潴杧敬㸢਍††††格‴汣獡㵳朢慲⵹慢≲䔾潣祳瑳浥倠牡湴牥㱳栯㸴਍††⼼㹡਍††甼汣獡㵳渢癡氭湩⵫楬瑳㸢਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯猯汯瑵潩獮洯捩潲⵮慶畬摥瀭牡湴牥瀭潲牧浡振楨獰瑥瀭牡湴牥•慤慴瘭污敵∽桃灩敳⁴慐瑲敮≲搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢桃灩敳⁴慐瑲敮㱲愯‾†††††㰠氯㹩਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯業牣湯灢⹰潣⽭档湡敮⵬慰瑲敮⽲•慤慴瘭污敵∽桃湡敮慐瑲敮≲爠汥∽潮灯湥牥渠牯晥牥敲≲搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮•慴杲瑥∽扟慬歮㸢桃湡敮慐瑲敮㱲愯‾†††††㰠氯㹩਍††⼼汵ാ㰊搯癩ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汥慬杲ⵥ∳ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢扵渭癡挭汯㸢਍††††††††††††††††††††਍搼癩挠慬獳∽敦瑡牵摥氭湩㸢਍椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯⴯洯摥慩振楬湥⽴汧扯污椯慭敧⽳牴捡⵫ⴲ潣瑮湥⵴浩条獥瘯物畴污穩瑡潩彮潳畬楴湯彳敦瑡牵⹥灪㽧㵨〲☰浡㭰慬攽♮浡㭰㵷㔳☰浡㭰慨桳㜽㍅㘷㕅㌷䈸㘷㤶㉅〰䘳䐵䈵㝃㜱㥆∲愠瑬∽•㸯††††††格㸴楖瑲慵汬⁹湵敢瑡扡敬‮⼼㑨ാ †㰠⁰汣獡㵳猢扵渭癡瀭•ാ †††䔠灸牥敩据⁥硥牴浥汥⁹慦瑳愠摮猠牴慥汭湩摥瘠物畴污穩摥挠浯異楴杮愠⁴⁡潬⁷潴慴潣瑳漠⁦睯敮獲楨⹰਍††⼼㹰਍††਍⼼楤㹶਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼楤㹶਍††††⼼楬ാ †††㰠楬挠慬獳∽慮⵶楬歮†㸢਍††††††††猼慰㹮愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭畳灰牯≴搠瑡ⵡ慶畬㵥匢灵潰瑲•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵匾灵潰瑲⼼㹡⼼灳湡ാ †††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢扵渭癡爭睯㸢਍††††††††††搼癩挠慬獳∽牧摩砭㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽散汬氠牡敧㌭㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽畳ⵢ慮⵶潣≬ാ †††††††††††††††††††ഠഊ㰊楤⁶汣獡㵳氢湩⵫楬瑳∠ാ †㰠⁡汣獡㵳氢獩⵴潴杧敬㸢਍††††格‴汣獡㵳朢慲⵹慢≲匾污獥⼼㑨ാ †㰠愯ാ †㰠汵挠慬獳∽慮⵶楬歮氭獩≴ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭畳灰牯⽴慳敬⵳敮睴牯≫搠瑡ⵡ慶畬㵥匢污獥丠瑥潷歲•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵匾污獥丠瑥潷歲⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷献浡汰捥浯潰敮瑮⹳潣⽭捳楲瑰⽳慳灭敬散瑮牥搮汬洿捩潲≮搠瑡ⵡ慶畬㵥刢煥敵瑳愠匠浡汰≥爠汥∽潮灯湥牥渠牯晥牥敲≲搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮•慴杲瑥∽扟慬歮㸢敒畱獥⁴⁡慓灭敬⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭畳灰牯⽴慳敬⵳畳灰牯≴搠瑡ⵡ慶畬㵥匢污獥匠灵潰瑲•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵匾污獥匠灵潰瑲⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭畳灰牯⽴畡桴牯穩摥猭污獥•慤慴瘭污敵∽畁桴牯穩摥匠污獥删獥畯捲獥•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䄾瑵潨楲敺⁤慓敬⁳敒潳牵散㱳愯‾†††††㰠氯㹩਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯是牯獭猯污獥猭灵潰瑲挭湯慴瑣•慤慴瘭污敵∽潃瑮捡⁴慓敬≳搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮•汣獡㵳戢瑵潴⵮瑳汹≥䌾湯慴瑣匠污獥⼼㹡††††††⼼楬ാ †㰠甯㹬਍⼼楤㹶਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽散汬氠牡敧㌭㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽畳ⵢ慮⵶潣≬ാ †††††††††††††††††††ഠഊ㰊楤⁶汣獡㵳氢湩⵫楬瑳∠ാ †㰠⁡汣獡㵳氢獩⵴潴杧敬㸢਍††††格‴汣獡㵳朢慲⵹慢≲吾捥湨捩污⼼㑨ാ †㰠愯ാ †㰠汵挠慬獳∽慮⵶楬歮氭獩≴ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭畳灰牯⍴畓灰牯䑴捯浵湥慴楴湯湡䑤睯汮慯獤•慤慴瘭污敵∽潄畣敭瑮瑡潩≮搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢潄畣敭瑮瑡潩㱮愯‾†††††㰠氯㹩਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯猯灵潰瑲是煡≳搠瑡ⵡ慶畬㵥䘢允≳搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢䅆獑⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭敳牡档爭獥汵獴猿慥捲剨煥敵瑳┽户㈥䘲汩整獲㈥┲愳㔥╢户㈥儲敵祲潔敫╮㈲㌥╡㈲潤╣㈲㈥╣㈲獕䱥杯捩污牏㈥┲愳慦獬╥挲㈥䤲獤㈥┲愳㔥╢㈲㜸㠷晥搱㔭挷ⵦ愴捣愭㡥ⴵㄱ攰戲戹㈷㜱㈥┲挲㈥ㄲ㑡挵㝥ⵥ㝡戱㐭扤ⴴぢ㐸㈭改搲㘹〰㙢╡㈲㈥╣㈲㙥㈹攱㥡ㄭ扥ⴵ愴㘲戭挰ⵣ愶㜰ㄳ摢挷㥦㈥┲挲㈥㤲ぢ㈳晢ⴳ㔸〸㐭㕦ⴲ㠹〰㠭挹㐷晣ㄸ㜸╤㈲㈥╣㈲扦㥥〴㕣㤭攷ⵦ㠴㉡戭㤴ⴷ挷ㄲ戲扤扦㤱㈥┲挲㈥㌲㝦㈱㠴ⵥ㈷㈱㐭㠵ⵢ㝢㈸㐭摡㠲㜸户户╣㈲㔥╤搷㔥╤搷•慤慴瘭污敵∽潓瑦慷敲愠摮䐠楲敶獲•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵匾景睴牡⁥湡⁤牄癩牥㱳愯‾†††††㰠氯㹩਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯猯灵潰瑲琯潯獬愭摮甭楴楬楴獥•慤慴瘭污敵∽潔汯⁳湡⁤瑕汩瑩敩≳搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢潔汯⁳湡⁤瑕汩瑩敩㱳愯‾†††††㰠氯㹩਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯是牯獭琯捥湨捩污猭灵潰瑲挭湯慴瑣•慤慴瘭污敵∽潃瑮捡⁴畓灰牯≴搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮•汣獡㵳戢瑵潴⵮瑳汹≥䌾湯慴瑣匠灵潰瑲⼼㹡††††††⼼楬ാ †㰠甯㹬਍⼼楤㹶਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽散汬氠牡敧㌭㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽畳ⵢ慮⵶潣≬ാ †††††††††††††††††††ഠഊ㰊楤⁶汣獡㵳氢湩⵫楬瑳∠ാ †㰠⁡汣獡㵳氢獩⵴潴杧敬㸢਍††††格‴汣獡㵳朢慲⵹慢≲䌾湯慴瑣⼼㑨ാ †㰠愯ാ †㰠汵挠慬獳∽慮⵶楬歮氭獩≴ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭潦浲⽳潣瑮捡⵴獵•慤慴瘭污敵∽敇敮慲湉畱物敩≳搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮•汣獡㵳戢瑵潴⵮瑳汹≥䜾湥牥污䤠煮極楲獥⼼㹡††††††⼼楬ാ †㰠甯㹬਍⼼楤㹶਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽散汬氠牡敧㌭㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽畳ⵢ慮⵶潣≬ാ †††††††††††††††††††ഠ㰊楤⁶汣獡㵳昢慥畴敲ⵤ楬歮∠ാ㰊浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭⼭敭楤⽡汣敩瑮术潬慢⽬浩条獥猯灵潰瑲是杢彡潣敤獟灵潰瑲灟潲潭楴湯瀮杮栿㔽〰愦灭氻㵡湥愦灭眻㠽〰愦灭栻獡㵨䉅㠸䅃䔶㡃㌱䍂㌵㥃㠸䙅㘴㑄㘹〶㑂•污㵴䴢捩潲慰瑲䘠䝂⁁潣敤•㸯††††††格㸴䉆䅇愠摮倠牡⁴慍歲湩⁧敄潣敤㱲栯㸴਍††瀼挠慬獳∽畳ⵢ慮⵶≰㸠਍††††畄⁥潴猠慰散氠浩瑩瑡潩獮‬䉆䅇瀭捡慫敧⁤潣灭湯湥獴栠癡⁥湡愠扢敲楶瑡摥瀠牡⁴慭歲湩⁧桴瑡椠⁳楤晦牥湥⁴牦浯琠敨瀠牡⁴畮扭牥‮獕⁥畯⁲敤潣敤⁲潴汯琠楦摮礠畯⁲慰瑲渠浵敢⹲਍††⼼㹰਍††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭畳灰牯⽴潴汯⵳湡ⵤ瑵汩瑩敩⽳扦慧•牡慩氭扡汥∽畄⁥潴猠慰散氠浩瑩瑡潩獮‬䉆䅇瀭捡慫敧⁤潣灭湯湥獴栠癡⁥湡愠扢敲楶瑡摥瀠牡⁴慭歲湩⁧桴瑡椠⁳楤晦牥湥⁴牦浯琠敨瀠牡⁴畮扭牥‮獕⁥畯⁲敤潣敤⁲潴汯琠楦摮礠畯⁲慰瑲渠浵敢⹲•慤慴瘭污敵∽敌牡潭敲•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵挠慬獳∽畢瑴湯猠捥湯慤祲戭畬≥琠牡敧㵴簢畃瑳浯㸢敌牡潭敲⼼㹡਍⼼楤㹶਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼楤㹶਍††††⼼楬ാ †††㰠楬挠慬獳∽慮⵶楬歮†㸢਍††††††††猼慰㹮愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭湩楳桧≴搠瑡ⵡ慶畬㵥䤢獮杩瑨•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䤾獮杩瑨⼼㹡⼼灳湡ാ †††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢扵渭癡爭睯㸢਍††††††††††搼癩挠慬獳∽牧摩砭㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽散汬氠牡敧㌭㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽畳ⵢ慮⵶潣≬ാ †††††††††††††††††††ഠഊ㰊楤⁶汣獡㵳氢湩⵫楬瑳∠ാ †㰠⁡汣獡㵳氢獩⵴潴杧敬㸢਍††††格‴汣獡㵳朢慲⵹慢≲吾灯捩㱳栯㸴਍††⼼㹡਍††甼汣獡㵳渢癡氭湩⵫楬瑳㸢਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯椯獮杩瑨䌣湯畳敭≲搠瑡ⵡ慶畬㵥䌢湯畳敭⁲硅数楲湥散≳搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢敎⁷潃獮浵牥䔠灸牥敩据獥⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭湩楳桧⍴摅敧•慤慴瘭污敵∽湉整汬杩湥散愠⁴桴⁥摅敧•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䤾瑮汥楬敧据⁥瑡琠敨䔠杤㱥愯‾†††††㰠氯㹩਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯椯獮杩瑨匣楣湥散•慤慴瘭污敵∽捓敩据⁥湡⁤敍楤楣敮•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵匾楣湥散愠摮䴠摥捩湩㱥愯‾†††††㰠氯㹩਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯椯獮杩瑨䐣瑡≡搠瑡ⵡ慶畬㵥匢数摥漠⁦慄慴䤠獮杩瑨≳搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢灓敥⁤景䐠瑡⁡湉楳桧獴⼼㹡††††††⼼楬ാ †㰠甯㹬਍⼼楤㹶਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽散汬氠牡敧㌭㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽畳ⵢ慮⵶潣≬ാ †††††††††††††††††††ഠഊ㰊楤⁶汣獡㵳氢湩⵫楬瑳∠ാ †㰠⁡汣獡㵳氢獩⵴潴杧敬㸢਍††††格‴汣獡㵳朢慲⵹慢≲䴾捩潲求杯⼼㑨ാ †㰠愯ാ †㰠汵挠慬獳∽慮⵶楬歮氭獩≴ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯挿瑡笽䌵䙅䍄㤴㠭㤷ⵁ䐴䌶䈭䐷ⴸ㑂䔸ㄷ䄸㡄㘷≽搠瑡ⵡ慶畬㵥䌢浯畭楮楴獥•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䌾浯畭楮楴獥⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯挿瑡笽㔶䈲〳䘰㤭〳ⴸ䘴䄳㠭䉃ⵁ㙆㝁〰㐴䔷㔶≽搠瑡ⵡ慶畬㵥䌢浯慰祮•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䌾浯慰祮⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯挿瑡笽䕄㐵䅃㈷ㄭ㐹ⵅ㌴㜴䈭䘳ⵃ㜷䉄㜷㠵㐴䘹≽搠瑡ⵡ慶畬㵥䔢敶瑮≳搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢癅湥獴⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯挿瑡笽䌵㔵㠶䄶㐭䉃ⵃ䄴㕆䈭䕃ⵆ䈶㤷䈵䘸㠸㠸≽搠瑡ⵡ慶畬㵥䔢數畣楴敶䤠獮杩瑨䌠牯敮≲搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢硅捥瑵癩⁥湉楳桧⁴潃湲牥⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯挿瑡笽㈶〳䄰䍁㈭䐷ⴴ㘴㍁䈭㡄ⵅ㈸䈱䉅㡄ㄹ䐴≽搠瑡ⵡ慶畬㵥䤢湮癯瑡潩獮•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䤾湮癯瑡潩獮⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯挿瑡笽䅁ㅆ㔲あ㘭䕄ⴰ㜴㥁㠭䑆ⴴ䌸㤵䈴㠹䐶䍂≽搠瑡ⵡ慶畬㵥䴢浥牯≹搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢敍潭祲⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯挿瑡笽㐶㝃㘹䘰㤭㈲ⵅ㠴㈷䄭䕅ⵃ䘲䐵䄳䑅㘰㠲≽搠瑡ⵡ慶畬㵥匢潴慲敧•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵匾潴慲敧⼼㹡††††††⼼楬ാ †㰠甯㹬਍⼼楤㹶਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽散汬氠牡敧㘭㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽畳ⵢ慮⵶潣≬ാ †††††††††††††††††††ഠ㰊楤⁶汣獡㵳昢慥畴敲ⵤ楬歮∠ാ †††††㰠㑨䄾潢瑵䴠捩潲湉楳桧㱴栯㸴਍††瀼挠慬獳∽畳ⵢ慮⵶≰搠瑡ⵡ桴浥ⵥ潦敲牧畯摮瀽摡爭杩瑨ാ †††䴠捩潲湉楳桧⁴牢湩獧礠畯猠潴楲獥愠潢瑵栠睯琠捥湨汯杯⁹牴湡晳牯獭椠普牯慭楴湯琠湥楲档氠癩獥‮敌牡Ɱ椠慭楧敮‬湩潮慶整‬潳癬ⱥ愠摮朠楡湩楳桧⁴湯琠敨琠捥湨汯杯⁹牴湥獤漠⁦潴慤⁹湡⁤潴潭牲睯映潲桴畯桧⁴敬摡牥⁳牡畯摮琠敨眠牯摬‮敗瘧⁥畢汩⁴畯⁲整档潮潬楧慣硥数瑲獩⁥潦⁲癯牥㐠‰敹牡⁳湡⁤潮⁷敷愠敲猠慨楲杮琠慨⁴硥数瑲獩⁥楷桴礠畯‮敌牡潨⁷湩整汬杩湥散椠⁳敢湩⁧捡散敬慲整⁤潴攠牮捩⁨楬敦椠捳敩据⁥湡⁤敭楤楣敮‬瑡琠敨攠杤ⱥ愠摮琠牨畯桧琠敨猠数摥漠⁦慤慴愠捣獥⁳湡⁤湡污獹獩‮捁散敬慲整礠畯⁲湉整汬杩湥散愠⁴楍牣湯䤠獮杩瑨‮਍††⼼㹰਍††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭湩楳桧≴愠楲ⵡ慬敢㵬䴢捩潲湉楳桧⁴牢湩獧礠畯猠潴楲獥愠潢瑵栠睯琠捥湨汯杯⁹牴湡晳牯獭椠普牯慭楴湯琠湥楲档氠癩獥‮敌牡Ɱ椠慭楧敮‬湩潮慶整‬潳癬ⱥ愠摮朠楡湩楳桧⁴湯琠敨琠捥湨汯杯⁹牴湥獤漠⁦潴慤⁹湡⁤潴潭牲睯映潲桴畯桧⁴敬摡牥⁳牡畯摮琠敨眠牯摬‮敗瘧⁥畢汩⁴畯⁲整档潮潬楧慣硥数瑲獩⁥潦⁲癯牥㐠‰敹牡⁳湡⁤潮⁷敷愠敲猠慨楲杮琠慨⁴硥数瑲獩⁥楷桴礠畯‮敌牡潨⁷湩整汬杩湥散椠⁳敢湩⁧捡散敬慲整⁤潴攠牮捩⁨楬敦椠捳敩据⁥湡⁤敭楤楣敮‬瑡琠敨攠杤ⱥ愠摮琠牨畯桧琠敨猠数摥漠⁦慤慴愠捣獥⁳湡⁤湡污獹獩‮捁散敬慲整礠畯⁲湉整汬杩湥散愠⁴楍牣湯䤠獮杩瑨‮•慤慴瘭污敵∽硅汰牯⁥湉楳桧≴搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮•汣獡㵳戢瑵潴敳潣摮牡⵹汢敵㸢硅汰牯⁥湉楳桧㱴愯ാ㰊搯癩ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠搯癩ാ †††㰠氯㹩਍††††氼⁩汣獡㵳渢癡氭湩∠ാ †††††††㰠灳湡㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯愯潢瑵•慤慴瘭污敵∽扁畯≴搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢扁畯㱴愯㰾猯慰㹮਍††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽畳ⵢ慮⵶潲≷ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳朢楲ⵤ≸ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汥慬杲ⵥ∳ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢扵渭癡挭汯㸢਍††††††††††††††††††††਍਍搼癩挠慬獳∽楬歮氭獩⁴㸢਍††愼挠慬獳∽楬瑳琭杯汧≥ാ †††㰠㑨挠慬獳∽牧祡戭牡㸢慖畬獥⼼㑨ാ †㰠愯ാ †㰠汵挠慬獳∽慮⵶楬歮氭獩≴ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴畯⵲潣浭瑩敭瑮•慤慴瘭污敵∽畏⁲潃浭瑩敭瑮•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵伾牵䌠浯業浴湥㱴愯‾†††††㰠氯㹩਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯愯潢瑵漯牵挭浯業浴湥⽴灯牥瑡湩ⵧ桴畯桧晴汵祬戯獵湩獥⵳潣瑮湩極祴•慤慴瘭污敵∽畂楳敮獳䌠湯楴畮瑩≹搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢畂楳敮獳䌠湯楴畮瑩㱹愯‾†††††㰠氯㹩਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯愯潢瑵漯牵挭浯業浴湥⽴灯牥瑡湩ⵧ桴畯桧晴汵祬振浯汰慩据ⵥ湡ⵤ瑥楨獣•慤慴瘭污敵∽潃灭楬湡散愠摮䔠桴捩≳搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢潃灭楬湡散愠摮䔠桴捩㱳愯‾†††††㰠氯㹩਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯愯潢瑵漯牵挭浯業浴湥⽴灯牥瑡湩ⵧ桴畯桧晴汵祬术癯牥慮据≥搠瑡ⵡ慶畬㵥䌢牯潰慲整䜠癯牥慮据≥搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢潃灲牯瑡⁥潇敶湲湡散⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴畯⵲潣浭瑩敭瑮支灭睯牥湩ⵧ数灯敬搯癩牥楳祴愭摮椭据畬楳湯•慤慴瘭污敵∽楄敶獲瑩⁹湡⁤湉汣獵潩≮搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢楄敶獲瑩⁹湡⁤湉汣獵潩㱮愯‾†††††㰠氯㹩਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯愯潢瑵漯牵挭浯業浴湥⽴灯牥瑡湩ⵧ桴畯桧晴汵祬支癮物湯敭瑮栭慥瑬⵨湡ⵤ慳敦祴瀭汯捩≹搠瑡ⵡ慶畬㵥䔢癮物湯敭瑮‬效污桴‬湡⁤慓敦祴•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䔾癮物湯敭瑮‬效污桴‬湡⁤慓敦祴⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭潦湵慤楴湯•慤慴瘭污敵∽楍牣湯䘠畯摮瑡潩≮搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢楍牣湯䘠畯摮瑡潩㱮愯‾†††††㰠氯㹩਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯愯潢瑵漯牵挭浯業浴湥⽴灯牥瑡湩ⵧ桴畯桧晴汵祬焯慵楬祴•慤慴瘭污敵∽畑污瑩≹搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢畑污瑩㱹愯‾†††††㰠氯㹩਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯愯潢瑵漯牵挭浯業浴湥⽴潳牵楣杮爭獥潰獮扩祬猯灵汰⵹档楡≮搠瑡ⵡ慶畬㵥匢灵汰⁹桃楡≮搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢畓灰祬䌠慨湩⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴畯⵲潣浭瑩敭瑮漯数慲楴杮琭潨杵瑨畦汬⽹畳瑳楡慮楢楬祴•慤慴瘭污敵∽畓瑳楡慮楢楬祴•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵匾獵慴湩扡汩瑩㱹愯‾†††††㰠氯㹩਍††⼼汵ാ㰊搯癩ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汥慬杲ⵥ∳ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢扵渭癡挭汯㸢਍††††††††††††††††††††਍਍搼癩挠慬獳∽楬歮氭獩⁴㸢਍††愼挠慬獳∽楬瑳琭杯汧≥ാ †††㰠㑨挠慬獳∽牧祡戭牡㸢潃灭湡㱹栯㸴਍††⼼㹡਍††甼汣獡㵳渢癡氭湩⵫楬瑳㸢਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯愯潢瑵漯牵挭浯慰祮•慤慴瘭污敵∽癏牥楶睥•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵伾敶癲敩㱷愯‾†††††㰠氯㹩਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯振牡敥獲•慤慴瘭污敵∽慃敲牥≳搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢慃敲牥㱳愯‾†††††㰠氯㹩਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯愯潢瑵漯牵椭湮癯瑡潩≮搠瑡ⵡ慶畬㵥䤢湮癯瑡潩≮搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢湉潮慶楴湯⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴㩰⼯湩敶瑳牯⹳業牣湯挮浯∯搠瑡ⵡ慶畬㵥䤢癮獥潴獲•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䤾癮獥潴獲⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴潬慣楴湯≳搠瑡ⵡ慶畬㵥䰢捯瑡潩獮•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䰾捯瑡潩獮⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴畯⵲潣浭瑩敭瑮猯畯捲湩ⵧ敲灳湯楳汢⽹畳灰楬牥≳搠瑡ⵡ慶畬㵥匢灵汰敩獲•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵匾灵汰敩獲⼼㹡††††††⼼楬ാ †㰠甯㹬਍⼼楤㹶਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽散汬氠牡敧㌭㸢਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽畳ⵢ慮⵶潣≬ാ †††††††††††††††††††ഠഊ㰊楤⁶汣獡㵳氢湩⵫楬瑳∠ാ †㰠⁡汣獡㵳氢獩⵴潴杧敬㸢਍††††格‴汣獡㵳朢慲⵹慢≲䴾摥慩⼼㑨ാ †㰠愯ാ †㰠汵挠慬獳∽慮⵶楬歮氭獩≴ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯•慤慴瘭污敵∽求杯•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䈾潬㱧愯‾†††††㰠氯㹩਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯愯潢瑵港睥牳潯⽭癥湥獴•慤慴瘭污敵∽癅湥獴•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵䔾敶瑮㱳愯‾†††††㰠氯㹩਍††††††氼⁩汣獡㵳∢ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯愯潢瑵港睥牳潯≭搠瑡ⵡ慶畬㵥丢睥牳潯≭搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢敎獷潲浯⼼㹡††††††⼼楬ാ †††††㰠楬挠慬獳∽㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴敮獷潲浯洯摥慩爭汥瑡潩獮•慤慴瘭污敵∽敍楤⁡敒潳牵散≳搠瑡ⵡ祴数∽慍湩敍畮㸢敍楤⁡敒潳牵散㱳愯‾†††††㰠氯㹩਍††⼼汵ാ㰊搯癩ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汥慬杲ⵥ∳ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢扵渭癡挭汯㸢਍††††††††††††††††††††਍搼癩挠慬獳∽敦瑡牵摥氭湩㸢਍椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯⴯洯摥慩振楬湥⽴汧扯污椯慭敧⽳扡畯⽴畯⵲潣浭瑩敭瑮搯癩牥楳祴术敲瑡灟慬散晟慥畴敲樮杰栿㌽㈲愦灭氻㵡湥愦灭眻㐽〰愦灭栻獡㵨䔳䘴㘹㕃㙅䐸㕅〷䄹㡆〷㝅䐳㜷䕄䄱•污㵴䜢敲瑡倠慬散琠潗歲•楴汴㵥䜢敲瑡倠慬散琠潗歲•㸯††††瀼挠慬獳∽畳ⵢ慮⵶≰㸠਍††††敗爧⁥⁡散瑲晩慩汢⁹片慥⁴汐捡⁥潴圠牯쉫Ⲯ戠獡摥漠畯⁲睯整浡洠浥敢獲‧敦摥慢正‮楆摮漠瑵眠慨⁴瑩猧氠歩⁥潴戠⁥⁡慰瑲漠⁦桴獩愠慭楺杮琠慥Ⅽ਍††⼼㹰਍††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭慣敲牥≳愠楲ⵡ慬敢㵬圢❥敲愠挠牥楴楦扡祬䜠敲瑡倠慬散琠潗歲껂‬慢敳⁤湯漠牵漠湷琠慥敭扭牥❳映敥扤捡⹫䘠湩⁤畯⁴桷瑡椠❴⁳楬敫琠敢愠瀠牡⁴景琠楨⁳浡穡湩⁧整浡∡搠瑡ⵡ慶畬㵥䔢灸潬敲挠牡敥獲•慤慴琭灹㵥䴢楡䵮湥≵挠慬獳∽畢瑴湯猠捥湯慤祲戭畬≥琠牡敧㵴簢畃瑳浯㸢硅汰牯⁥慣敲牥㱳愯ാ㰊搯癩ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠搯癩ാ †††㰠氯㹩਍††਍⼼汵ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††㰠搯癩ാ †††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汥慬杲ⵥ‴敭楤浵㌭猠慭汬㌭氠牡敧漭摲牥㌭洠摥畩⵭牯敤⵲″浳污⵬牯敤⵲∳ാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢摩ⵥ慮⵶牷灡数≲ാ †††††††††㰠汵椠㵤氢湡ⵧ潬楧≮挠慬獳∽楳敤渭癡㸢਍††††††††††††氼⁩汣獡㵳猢摩ⵥ慮⵶汢捯慢正琭ⵯ敭畮栠摩ⵥ潦⵲慬杲≥ാ †††††††††††††㰠⁩汣獡㵳昢⁡慦愭杮敬氭晥≴㰾椯ാ †††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††氼⁩汣獡㵳猢摩ⵥ慮⵶汢捯汣捩⵫潴杧敬氠湡畧条ⵥ潴杧敬眭慲灰牥㸢਍††††††††††††††愼挠慬獳∽慬杮慵敧琭杯汧⁥楳敤渭癡氭湩≫愠楲ⵡ慬敢㵬䌢潨獯⁥慌杮慵敧㸢਍††††††††††††††††单⁁‭湅汧獩⁨椼挠慬獳∽慦映ⵡ慣敲⵴潤湷㸢⼼㹩਍††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽楳敤渭癡挭湯整瑮㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽慬杮慵敧猭汥捥≴ാ †††††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽慬杮慵敧漭瑰潩獮㸢਍††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳氢湡畧条ⵥ灯楴湯愠瑣癩≥ാ †††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯•慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴瘭污敵∽单ⴠ䔠杮楬桳•慤慴猭捥楴湯∽慌杮慵敧猠汥捥潴≲唾⁓‭湅汧獩㱨愯ാ †††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳氢湡畧条ⵥ灯楴湯㸢਍††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺振⹮業牣湯挮浯•慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴瘭污敵∽桃湩⁡‭껧鎽룤螖•慤慴猭捥楴湯∽慌杮慵敧猠汥捥潴≲䌾楨慮ⴠ肮뷤궸雦㲇愯ാ †††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳氢湡畧条ⵥ灯楴湯㸢਍††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺椯⹮業牣湯挮浯•慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴瘭污敵∽湉楤⁡‭湅汧獩≨搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䰢湡畧条⁥敳敬瑣牯㸢湉楤⁡‭湅汧獩㱨愯ാ †††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳氢湡畧条ⵥ灯楴湯㸢਍††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺樯⹰業牣湯挮浯•慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴瘭污敵∽慊慰‭韦겜ꫨ⊞搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䰢湡畧条⁥敳敬瑣牯㸢慊慰‭韦겜ꫨ㲞愯ാ †††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳氢湡畧条ⵥ灯楴湯㸢਍††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺洯⹹業牣湯挮浯•慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴瘭污敵∽慍慬獹慩ⴠ䔠杮楬桳•慤慴猭捥楴湯∽慌杮慵敧猠汥捥潴≲䴾污祡楳⁡‭湅汧獩㱨愯ാ †††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳氢湡畧条ⵥ灯楴湯㸢਍††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺猯⹧業牣湯挮浯•慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴瘭污敵∽楓杮灡牯⁥‭湅汧獩≨搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䰢湡畧条⁥敳敬瑣牯㸢楓杮灡牯⁥‭湅汧獩㱨愯ാ †††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††氼⁩汣獡㵳氢湡畧条ⵥ灯楴湯㸢਍††††††††††††††††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺琯⹷業牣湯挮浯•慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴瘭污敵∽慔睩湡鎀膹ꯩ궸雦⊇搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䰢湡畧条⁥敳敬瑣牯㸢慔睩湡鎀膹ꯩ궸雦㲇愯ാ †††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††氼⁩汣獡㵳猢摩ⵥ慮⵶汢捯≫ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳瘢牥楴慣⵬慢≲㰾搯癩ാ †††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††਍††氼⁩汣獡㵳猢摩ⵥ慮⵶汢捯汣捩⵫潴杧敬∠ാ †††㰠⁡汣獡㵳氢杯湩琭杯汧⁥楳敤渭癡氭湩潬楧⵮潴杧敬眭慲灰牥㸢潌楧㱮愯ാ †††㰠楤⁶汣獡㵳猢摩ⵥ慮⵶潣瑮湥⁴楲桧⵴摥敧㸢਍††††††搼癩挠慬獳∽潬楧⵮牷灡数≲ാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳氢杯湩戭硯㸢਍††††††††††格㸴潌楧㱮栯㸴਍††††††††††昼牯摩∽潬楧彮潦浲•慮敭∽潬ⵧ湩•捡楴湯∽•敭桴摯∽㸢਍††††††††††††椼灮瑵琠灹㵥琢硥≴渠浡㵥產敳湲浡≥愠瑵捯浯汰瑥㵥漢≮瀠慬散潨摬牥∽獕牥慮敭㸢਍††††††††††††椼灮瑵琠灹㵥瀢獡睳牯≤渠浡㵥瀢獡睳牯≤愠瑵捯浯汰瑥㵥漢≮瀠慬散潨摬牥∽慐獳潷摲㸢਍††††††††††††椼灮瑵挠慬獳∽瑳汹摥挭敨正潢≸琠灹㵥挢敨正潢≸椠㵤刢浥浥敢䵲≥渠浡㵥爢浥浥敢≲ാ †††††††††††㰠慬敢潦㵲刢浥浥敢䵲≥刾浥浥敢⁲敍⼼慬敢㹬਍††††††††††††椼灮瑵琠灹㵥猢扵業≴挠慬獳∽牰浩牡⵹汢敵猠慭汬挠湥整敲≤渠浡㵥猢扵業⁴潦浲•慶畬㵥䰢杯湩㸢਍††††††††††⼼潦浲ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳氢杯湩栭汥≰ാ †††††††††††††㰠⁡牨晥∽洿摯污笽䅆㙆䌳䌷㤭㠷ⵂ㠴㈰㠭䌴ⵄ㡄㠴㜴ㄸ㝄㤶≽搠瑡ⵡ祴数∽呃䱁湩≫搠瑡ⵡ慶畬㵥䘢牯潧⁴慰獳潷摲∿搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䰢杯湩洠摯汵≥䘾牯潧⁴慰獳潷摲㰿愯ാ †††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯楲慶祣•慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴猭捥楴湯∽潆瑯牥•慤慴瘭污敵∽牐癩捡≹倾楲慶祣倠汯捩㱹愯ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳爢来獩整⵲潢≸ാ †††††††††㰠㑨刾来獩整㱲栯㸴਍††††††††††瀼䜾瑥洠硡浩浵瘠獩扩汩瑩⁹潴搠瑡⁡桳敥獴‬整档楮慣潤畣敭瑮瑡潩Ɱ愠摮琠敨氠瑡獥⁴牰摯捵⁴湡⁤整档潮潬祧搠癥汥灯敭瑮⁳祢爠来獩整楲杮映牯愠洠捩潲⹮潣捡潣湵⹴㰠瀯ാ †††††††††㰠楤㹶਍††††††††††††愼栠敲㵦㼢潭慤㵬㕻䑄㥆〷ⵅ㝂䔹㐭䍄ⵄ〸㜹ㄭ䔲ㄸ䍁䌹䙆紸•汣獡㵳戢瑵潴敳潣摮牡⵹汢敵猠慭汬挠湥整敲≤搠瑡ⵡ祴数∽呃䉁瑵潴≮搠瑡ⵡ慶畬㵥刢来獩整≲搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䰢杯湩洠摯汵≥刾来獩整㱲愯ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††㰠搯癩ാ †††㰠搯癩ാ †㰠氯㹩਍਍਍††††††††††⼼汵ാ †††††††††ഠഊ㰊汵椠㵤猢慥捲⵨楬歮•汣獡㵳猢摩ⵥ慮≶搠瑡ⵡ灡㵩⼢灡⽩楳整潣敲猯慥捲⽨畳杧獥楴湯≳搠瑡ⵡ敳牡档敲畳瑬㵳⼢敳牡档爭獥汵獴㸢਍††氼⁩汣獡㵳猢摩ⵥ慮⵶汢捯灳捡ⵥ敬瑦挠楬正琭杯汧≥ാ †††㰠⁡汣獡㵳猢慥捲⵨楬歮琠硥⵴桷瑩⁥楳敤渭癡氭湩≫愠楲ⵡ慬敢㵬匢慥捲≨ാ †††††㰠楤⁶汣獡㵳椢潣⵮牷灡数≲ാ †††††††㰠⁩汣獡㵳昢⁡慦猭慥捲≨㰾椯ാ †††††㰠搯癩ാ †††㰠愯ാ †††㰠楤⁶汣獡㵳猢摩ⵥ慮⵶潣瑮湥⁴楲桧⵴摥敧㸢਍††††††搼癩挠慬獳∽楳整猭慥捲≨ാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢瑩ⵥ敳牡档椭湮牥㸢਍††††††††††ℼⴭ匠䅅䍒⁈䅂⁒ⴭാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢慥捲⵨慢⵲牷灡数≲ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢慥捲⵨慢≲ാ †††††††††††††㰠湩異⁴祴数∽整瑸•慮敭∽敳牡档猭瑩≥椠㵤猢慥捲≨瀠慬散潨摬牥∽敓牡档㸢਍††††††††††††††昼牯摩∽扦慧敳牡档•捡楴湯∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯猯灵潰瑲琯潯獬愭摮甭楴楬楴獥是杢≡ാ †††††††††††††††㰠湩異⁴祴数∽整瑸•慮敭∽扦慧•摩∽敳牡档扦慧•汰捡桥汯敤㵲䔢瑮牥礠畯⁲䉆䅇䌠摯⁥潴猠慥捲⁨潦⁲潹牵瀠牡≴㰾牢⼠㰾牢⼠ാ †††††††††††††††㰠畢瑴湯挠慬獳∽牰浩牡⵹汢敵•祴数∽畳浢瑩㸢敓牡档⼼畢瑴湯ാ †††††††††††††㰠是牯㹭਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††ℼⴭ匠䅅䍒⁈䕒啓呌⁓䱂䍏⁋ⴭാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢慥捲⵨敲畳瑬⵳牷灡数≲ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢慥捲⵨敲畳瑬⁳牧摩砭㸢਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽散汬洠摥畩⵭‸慬杲ⵥ∹ാ †††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽敳牡档愭瑵≯㰾甯㹬਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽敳牡档愭汬㸢਍††††††††††††††††††ℼⴭ㰠楤⁶汣獡㵳猢慥捲⵨污⵬整瑸㸢敓⁥污敲畳瑬⁳潦⁲㰢灳湡㰾猯慰㹮㰢搯癩‾ⴭാ †††††††††††††††††㰠畢瑴湯挠慬獳∽牰浩牡⵹汢敵㸢敓牡档⼼畢瑴湯ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汥敭楤浵㐭氠牡敧㌭㸢਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽敳牡档猭摩扥牡㸢਍††††††††††††††††††ℼⴭ਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽敳牡档猭摩扥牡札潲灵㸢਍††††††††††††††††††††格㸴敒散瑮⼼㑨ാ †††††††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽慮⵶楬歮氭獩≴ാ †††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∣䐾䅒㱍愯ാ †††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢慥捲⵨楳敤慢⵲牧畯≰ാ †††††††††††††††††††㰠㑨刾捥浯敭摮摥⼼㑨ാ †††††††††††††††††††㰠汵挠慬獳∽慮⵶楬歮氭獩≴ാ †††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡牨晥∽∣䐾䅒㱍愯ാ †††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††ⴠ㸭਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼楤㹶਍††††††⼼楤㹶਍††††⼼楤㹶਍††⼼楬ാ㰊甯㹬਍਍††††††††⼼楤㹶਍††††††⼼楤㹶਍††⼼楤㹶਍⼼敨摡牥ാ㰊楤⁶摩∽潬摡湩䵧獡≫㰾搯癩ാഊ㰊楤⁶摩∽慰敧挭湯整瑮眭慲灰牥㸢਍††਍਍਍††猼捥楴湯挠慬獳∽敳潣摮牡⵹慮⁶•ാ †††㰠楤⁶汣獡㵳猢捥湯慤祲渭癡眭慲灰牥㸢਍††††††††愼挠慬獳∽敳潣摮牡⵹慮⵶楬歮∠栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭湩楳桧≴搠瑡ⵡ祴数∽呃䱁湩≫搠瑡ⵡ慶畬㵥䴢捩潲湉楳桧≴搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮匢捥湯慤祲丠癡㸢਍††††††††††楍牣湯䤠獮杩瑨਍††††††††⼼㹡਍††††††††愼挠慬獳∽敳潣摮牡⵹慮⵶楬歮愠瑣癩≥栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯•慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴瘭污敵∽楍牣湯䈠潬≧搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮匢捥湯慤祲丠癡㸢਍††††††††††楍牣湯䈠潬൧ †††††††㰠愯ാ †††㰠搯癩ാ †㰠猯捥楴湯ാഊ †ഠഊഊ㰊敳瑣潩汣獡㵳戢潬ⵧ瑩浥∠㸠਍††搼癩挠慬獳∽汢杯椭整⵭楴汴ⵥ汢捯≫ാ †††㰠楤⁶汣獡㵳朢楲ⵤ≸ാ †††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汥慬杲ⵥ〱氠牡敧漭晦敳⵴∳ാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢潬ⵧ瑩浥栭慥敤≲ാ †††††††††㰠㕨挠慬獳∽汢杯椭整⵭慣整潧祲氭扡汥㸢瑓牯条㱥栯㸵਍††††††††††格″汣獡㵳戢潬ⵧ瑩浥琭瑩敬㸢敎⁷汃敩瑮匠䑓䈠楲杮⁳䐳丠乁⁄汆獡⁨楷桴湩删慥档⼼㍨ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢潬ⵧ潰瑳摥㸢਍††††††††††††††猼慰汣獡㵳瀢獯整ⵤ祢㸢䈠⁹潔牐瑡㱴猯慰㹮††††††††††††††਍††††††††††††††††††††††††††猼慰汣獡㵳瀢獯整ⵤ湯㸢‭〲㤱〭ⴲ㜲⼼灳湡ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††㰠搯癩ാ †††㰠搯癩ാ †㰠搯癩ാ †㰠楤⁶汣獡㵳戢潬ⵧ瑩浥洭楡≮ാ †††㰠楤⁶汣獡㵳朢楲ⵤ≸ാ †††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汥慬杲ⵥ〱㸢਍††††††††搼癩挠慬獳∽汢杯椭整⵭潣瑮湥⵴牷灡数≲ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳朢楲ⵤ≸ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢汥慬杲ⵥ″慬杲牥漭摲牥ㄭ猠慭汬漭摲牥㈭㸢਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽汢杯挭瑡来牯⵹慮≶ാഊഊഊ㰊楤⁶汣獡㵳戢潬ⵧ慣整潧祲渭癡㸢਍††††搼癩挠慬獳∽汢杯渭癡札潲灵㸢਍††††††愼栠敲㵦⌢•汣獡㵳戢潬ⵧ慮⵶潴≰䌾瑡来牯敩㱳愯ാ †††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯愯潢瑵戯潬㽧慣㵴㕻䕃䑆㑃ⴹ㜸䄹㐭㙄ⵃ㝂㡄䈭㠴㝅㠱䑁㜸紶戣潬ⵧ敳牡档•汣獡㵳戢潬ⵧ慮⵶楬歮•慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴瘭污敵∽潃浭湵瑩敩≳搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䰢晥乴癡㸢潃浭湵瑩敩㱳愯ാ †††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯愯潢瑵戯潬㽧慣㵴㙻㈵㍂〰ⵆ㌹㠰㐭㍆ⵁ䌸䅂䘭䄶〷㐰㜴㙅紵戣潬ⵧ敳牡档•汣獡㵳戢潬ⵧ慮⵶楬歮•慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴瘭污敵∽潃灭湡≹搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䰢晥乴癡㸢潃灭湡㱹愯ാ †††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯愯潢瑵戯潬㽧慣㵴䑻㕅䌴㝁ⴲ㤱䔴㐭㐳ⴷ㍂䍆㜭䐷㝂㔷㐸㤴絆戣潬ⵧ敳牡档•汣獡㵳戢潬ⵧ慮⵶楬歮•慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴瘭污敵∽癅湥獴•慤慴猭捥楴湯∽敌瑦慎≶䔾敶瑮㱳愯ാ †††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯愯潢瑵戯潬㽧慣㵴㕻㕃㘵㘸ⵁ䌴䍂㐭䙁ⴵ䍂䙅㘭㝂㔹㡂㡆㠸紸戣潬ⵧ敳牡档•汣獡㵳戢潬ⵧ慮⵶楬歮•慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴瘭污敵∽硅捥瑵癩⁥湉楳桧⁴潃湲牥•慤慴猭捥楴湯∽敌瑦慎≶䔾數畣楴敶䤠獮杩瑨䌠牯敮㱲愯ാ †††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯愯潢瑵戯潬㽧慣㵴㙻㌲〰䅁ⵃ㜲㑄㐭䄶ⴳ䑂䔸㠭ㄲ䕂䑂㤸㐱組戣潬ⵧ敳牡档•汣獡㵳戢潬ⵧ慮⵶楬歮•慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴瘭污敵∽湉潮慶楴湯≳搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䰢晥乴癡㸢湉潮慶楴湯㱳愯ാ †††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯愯潢瑵戯潬㽧慣㵴䅻䙁㈱䈵ⴰ䐶ぅ㐭䄷ⴹ䘸㑄㠭㕃㐹㥂㘸䉄絃戣潬ⵧ敳牡档•汣獡㵳戢潬ⵧ慮⵶楬歮•慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴瘭污敵∽敍潭祲•慤慴猭捥楴湯∽敌瑦慎≶䴾浥牯㱹愯ാ †††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯愯潢瑵戯潬㽧慣㵴㙻䌴㤷〶ⵆ㈹䔲㐭㜸ⴲ䕁䍅㈭㕆㍄䕁い㈶紸戣潬ⵧ敳牡档•汣獡㵳戢潬ⵧ慮⵶楬歮•慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴瘭污敵∽瑓牯条≥搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䰢晥乴癡㸢瑓牯条㱥愯ാ †††㰠搯癩ാ †††††㰠楤⁶汣獡㵳戢潬ⵧ慮⵶牧畯≰ാ †††††㰠⁡牨晥∽∣挠慬獳∽汢杯渭癡琭灯㸢牐摯捵獴⼼㹡਍††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯昿浡笽㙂㐱㠰䌲䌭㠹ⴹ䌴䐹䄭䌰ⵅ䌹㠸䕂㐱〸䙁⍽汢杯猭慥捲≨挠慬獳∽汢杯渭癡氭湩≫搠瑡ⵡ祴数∽呃䱁湩≫搠瑡ⵡ慶畬㵥䄢癤湡散⁤潃灭瑵湩⁧潓畬楴湯≳搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䰢晥乴癡㸢摁慶据摥䌠浯異楴杮匠汯瑵潩獮⼼㹡਍††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯昿浡笽䄰䑅㑁䘸䈭ㄲⴲ㠴㠵䈭ㅄⴱ㝆䄸䉄䐵䘸䐶⍽汢杯猭慥捲≨挠慬獳∽汢杯渭癡氭湩≫搠瑡ⵡ祴数∽呃䱁湩≫搠瑡ⵡ慶畬㵥䄢癤湡散⁤潓畬楴湯≳搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䰢晥乴癡㸢摁慶据摥匠汯瑵潩獮⼼㹡਍††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯昿浡笽䐲㥄䘶䔴䔭㈲ⵅ䐴㝅䈭〷ⴲ䔷䐶㙄㉁ㄷ䌸⍽汢杯猭慥捲≨挠慬獳∽汢杯渭癡氭湩≫搠瑡ⵡ祴数∽呃䱁湩≫搠瑡ⵡ慶畬㵥䐢䅒≍搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䰢晥乴癡㸢剄䵁⼼㹡਍††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯昿浡笽㜷㜴䉂㌴㐭㍅ⴰ䐴㘰䄭ㄱⴷ㈹㑃䘲〹ぅ㔶⍽汢杯猭慥捲≨挠慬獳∽汢杯渭癡氭湩≫搠瑡ⵡ祴数∽呃䱁湩≫搠瑡ⵡ慶畬㵥䐢䅒⁍潍畤敬≳搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䰢晥乴癡㸢剄䵁䴠摯汵獥⼼㹡਍††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯昿浡笽ㅁ䔱䙃〲䔭〴ⵆ䐴〴㤭㘰ⴸ㍅㈰㝆䑂㈴㉅⍽汢杯猭慥捲≨挠慬獳∽汢杯渭癡氭湩≫搠瑡ⵡ祴数∽呃䱁湩≫搠瑡ⵡ慶畬㵥䜢慲桰捩⁳敍潭祲•慤慴猭捥楴湯∽敌瑦慎≶䜾慲桰捩⁳敍潭祲⼼㹡਍††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯昿浡笽䙆㐰㉃㠶〭㜸ⵄ䐴㌳䄭㈱ⴶ㙄㕁㕁䌹䕃䑂⍽汢杯猭慥捲≨挠慬獳∽汢杯渭癡氭湩≫搠瑡ⵡ祴数∽呃䱁湩≫搠瑡ⵡ慶畬㵥䴢湡条摥丠乁≄搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䰢晥乴癡㸢慍慮敧⁤䅎䑎⼼㹡਍††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯昿浡笽㈹䘸㤵䔳䄭ㅆⵄ㈴㕁㤭㠶ⴵ㈰〵㐹㌴㐴䍅⍽汢杯猭慥捲≨挠慬獳∽汢杯渭癡氭湩≫搠瑡ⵡ祴数∽呃䱁湩≫搠瑡ⵡ慶畬㵥䴢浥牯≹搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䰢晥乴癡㸢敍潭祲⼼㹡਍††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯昿浡笽䙂䈶㉄䑅ㄭ㌲ⵅ㐴〸䈭㕆ⵆ㡆〴䕅䈴㑆䈲⍽汢杯猭慥捲≨挠慬獳∽汢杯渭癡氭湩≫搠瑡ⵡ祴数∽呃䱁湩≫搠瑡ⵡ慶畬㵥䴢浥牯⁹慃摲≳搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䰢晥乴癡㸢敍潭祲䌠牡獤⼼㹡਍††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯昿浡笽䄴㠶㑂㍅〭㠰ⴴ㐴㌶䄭ㅄⴹ㉆䐳䍁㤲㌹㜷⍽汢杯猭慥捲≨挠慬獳∽汢杯渭癡氭湩≫搠瑡ⵡ祴数∽呃䱁湩≫搠瑡ⵡ慶畬㵥䴢汵楴档灩倠捡慫敧≳搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䰢晥乴癡㸢畍瑬捩楨⁰慐正条獥⼼㹡਍††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯昿浡笽ㄷ㔷䘳㔲䄭㌰ⴹ〴䈱㠭䌱ⴳ㐳㈴䔹㐴䘷ㅁ⍽汢杯猭慥捲≨挠慬獳∽汢杯渭癡氭湩≫搠瑡ⵡ祴数∽呃䱁湩≫搠瑡ⵡ慶畬㵥丢乁⁄汆獡≨搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䰢晥乴癡㸢䅎䑎䘠慬桳⼼㹡਍††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯昿浡笽䘱䌸䉆ぁ䐭㔹ⵃ䔴㥁䄭䌶ⴹ䔹㈳㈷䑆䔰㤳⍽汢杯猭慥捲≨挠慬獳∽汢杯渭癡氭湩≫搠瑡ⵡ祴数∽呃䱁湩≫搠瑡ⵡ慶畬㵥丢剏䘠慬桳•慤慴猭捥楴湯∽敌瑦慎≶举剏䘠慬桳⼼㹡਍††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯昿浡笽㤵㙂䍃㔷㐭㘸ⵁ䈴䅃㠭䘰ⴵㅂ㡂㉁㠰㜶〴⍽汢杯猭慥捲≨挠慬獳∽汢杯渭癡氭湩≫搠瑡ⵡ祴数∽呃䱁湩≫搠瑡ⵡ慶畬㵥匢汯摩匠慴整䐠楲敶≳搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䰢晥乴癡㸢潓楬⁤瑓瑡⁥牄癩獥⼼㹡਍††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯昿浡笽㔲䄲㡅㕂㘭〳ⴵ䔴㐶㠭㕄ⵆㅁ㙂〱䘸㈸㡁⍽汢杯猭慥捲≨挠慬獳∽汢杯渭癡氭湩≫搠瑡ⵡ祴数∽呃䱁湩≫搠瑡ⵡ慶畬㵥匢潴慲敧•慤慴猭捥楴湯∽敌瑦慎≶匾潴慲敧⼼㹡਍††††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯昿浡笽㠵ぃ〹㈳ㄭぁⴳ㈴㥁䈭〵ⴸ䅄䐱㠱䕃〵䑅⍽汢杯猭慥捲≨挠慬獳∽汢杯渭癡氭湩≫搠瑡ⵡ祴数∽呃䱁湩≫搠瑡ⵡ慶畬㵥匢潴慲敧倠慬晴牯獭•慤慴猭捥楴湯∽敌瑦慎≶匾潴慲敧倠慬晴牯獭⼼㹡਍††††⼼楤㹶਍⼼楤㹶⼼楤㹶਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽散汬氠牡敧㤭氠牡敧漭摲牥㈭猠慭汬漭摲牥ㄭ㸢਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽汢杯椭整⵭潣瑮湥≴ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢潬ⵧ瑩浥昭慥畴敲ⵤ浩条≥㰾浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭⼭敭楤⽡汣敩瑮术潬慢⽬浩条獥戯潬獧是慥畴敲ⵤ汢杯瀭獯⵴浩条獥㈯㄰⼹㌱〰㉟樮杰栿㈽〰愦灭氻㵡湥愦灭眻㘽〰愦灭栻獡㵨㤶㔶〸㠸㔷ㄱ䘵㘳䍅〹㤳〵䅆㤳㐵㜴•污㵴ㄢ〳∰琠瑩敬∽㌱〰•㸯⼼楤㹶਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽汢杯椭整⵭潣瑮湥⵴潢祤㸢瀼圾慨♴獲畱㭯⁳桴⁥敢瑳甠杰慲敤礠畯挠湡洠歡⁥潦⁲潹牵倠㽃䠠湡獤搭睯㩮猠楷捴楨杮琠⁡潳楬ⵤ瑳瑡⁥牤癩⁥匨䑓⸩㰊瀯ਾ瀼䄾映獡⁴偃⁕‫汳睯猠潴慲敧㴠愠瀠潲散獳牯琠慨⁴灳湥獤愠氠瑯漠⁦楴敭眠楡楴杮映牯礠畯⁲牤癩⁥潴映敥⁤瑩搠瑡⁡桷湥椠⁴潣汵⁤敢栠湡汤湩⁧楢汬潩獮漠⁦祣汣獥瀠牥猠捥湯⹤匠数摥愠摮挠灡捡瑩⁹牡⁥癥湥洠牯⁥牣瑩捩污漠潷歲潬摡⁳楷桴洠獡楳敶映汩獥‬瑳敲浡湩⁧浩条獥愠摮洠汵楴敭楤⁡獵⁥慣敳⹳䤠獮整摡漠⁦敬慧祣栠牡⁤楤歳搠楲敶⁳䠨䑄Ⱙ映獡⁴汦獡⁨湩氠灡潴獰愠摮琠扡敬獴愠捣獥敳⁳慤慴愠浬獯⁴湩瑳湡汴⁹湡⁤牰癯摩獥猠杩楮楦慣瑮祬映獡整⁲㰨⁡敲㵬渢潯数敮⁲潮敲敦牲牥•牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷潨瑳湩慧癤捩⹥潣⽭潨⵷潴猯摳瘭⵳摨⽤•慴杲瑥∽扟慬歮㸢灵琠〲㱘愯⤾爠慥⽤牷瑩⁥灳敥獤ਮ⼼㹰㰊㹰卓獄戠潯⁴灵椠敳潣摮⁳慲桴牥琠慨業畮整⁳潦⁲䑈獄‬汰獵礠畯氠慯Ɽ猠癡ⱥ愠摮琠慲獮敦⁲楦敬⁳污潭瑳愠⁳慦瑳愠⁳⁡汣捩⹫圠瑩⁨潮爠瑯瑡湩⁧敭楤ⱡ映慬桳猠潴慲敧椠⁳慨摲敩⁲桴湡氠来捡⁹湡⁤硥潰敳⁳敦敷⁲慰瑲⁳潴戠敲歡搠睯⹮䤠⁴污潳栠汥獰欠敥⁰䍐⁳畱敩⁴湡⁤晥楦楣湥⹴吠敨敳栠汥⁰敫灥愠牯慧楮慺楴湯爦煳潵猻洠扯汩⁥潷歲潦捲⁥湯琠敨朠湡⁤牰摯捵楴敶ਮ⼼㹰㰊㍨䴾捩潲㌱〰匠呁⁁卓⁄瑓捡獫吠敨慔汬㰊栯㸳㰊㹰潔猠慴瑲㈠㄰‹景⁦楲桧ⱴ䴠捩潲㱮畳㹰爦来㰻猯灵‾獩愠湮畯据湩⁧⁡敮⁷汵牴ⵡ牰捩ⵥ晥楦楣湥⁴摡楤楴湯琠畯⁲汣敩瑮挠浯異楴杮匠䑓瀠牯晴汯潩›愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭牰摯捵獴猯汯摩猭慴整搭楲敶⽳牰摯捵⵴楬敮⽳㌱〰㸢桴⁥楍牣湯匠呁⁁㌱〰匠䑓⼼㹡ਮ⼼㹰㰊㹰楂⁧灡汰畡敳映牯琠楨⁳楳湧晩捩湡⁴捡楨癥浥湥⁴湩䴠捩潲♮獲畱㭯⁳䐳丠乁⁄敬摡牥桳灩‮桔⁥楍牣湯ㄠ〳‰敲牰獥湥獴漠敮漠⁦桴⁥湩畤瑳祲爦煳潵猻映物瑳㤠ⴶ慬敹Ⱳ瘠牥楴慣汬⁹楴牥摥映慬桳搠楲敶⹳䤠⁴污潳氠癥牥条獥䴠捩潲♮獲畱㭯⁳瑳瑡ⵥ景琭敨愭瑲䌠位⁓湵敤⁲桴⁥牡慲⁹䌨䅵
牰捯獥⁳湡⁤䱔⁃吨楲汰⁥慌敹⁲敃汬
整档潮潬祧映牯椠据敲獡摥搠湥楳祴愠摮猠楬Ɑ猠慭汬瀠潲楦敬⹳䄠⁳⁡敲畳瑬‬桴⁥楍牣湯ㄠ〳‰䅓䅔匠䑓挠湡搠汥癩牥甠⁰潴ㄠ䉔挠灡捡瑩敩⁳湩䴠㈮愠摮㈠䉔椠⸲☵摲畱㭯映牯慦瑣牯⹳㰊瀯ਾ瀼吾牰瑯捥⁴慶畬扡敬搠瑡⩡‬桴⁥楍牣湯ㄠ〳‰卓⁄湩汣摵獥愠祳据牨湯畯⁳潰敷⵲潬獳瀠潲整瑣潩潦⁲慤慴愭⵴敲瑳愠摮愠慤瑰癩⁥桴牥慭潭楮潴楲杮‬楷桴漠瑰潩慮灏污㈠〮猠汥ⵦ湥牣灹楴湯‮瑉⁳慦業楬牡匠呁⁁湩整晲捡⁥湥扡敬⁳湡攠獡⁹湡⁤牧捡晥汵琠慲獮瑩潩牦浯氠来捡⁹敭楤⹡䄠癤湡散⁤敦瑡牵獥‬畳档愠⁳敤楶散猠敬灥⠠䕄卖偌
潬⵷潰敷⁲潭敤ⱳ映牵桴牥攠瑸湥⁤慢瑴牥⁹楬敦映牯攠瑸湥敤⁤潭楢敬甠敳ਮ⼼㹰㰊㍨刾慯⁤慗牲潩獲愠摮传桴牥⁳敒潪捩੥⼼㍨ਾ瀼䘾潲慭湩瑳敲浡搠獥瑫灯⁳潴挠牯潰慲整爠慯⁤慷牲潩⁲慴汢瑥ⱳ琠敨䴠捩潲㌱〰匠䑓搠汥癩牥⁳桴⁥灳敥⁤湡⁤慣慰楣祴渠敥敤⁤潴栠湡汤⁥慭獳癩⁥楦敬ⱳ椠慭敧⁳湡⁤畭瑬浩摥慩眠牯汫慯獤‮瑉⁳楍牣湯搭癥汥灯摥愠捲楨整瑣牵⁥湡⁤楦浲慷敲搠汥癩牥⁳灵琠㌵‰䉍猯爠慥獤愠摮㔠〲䴠⽂⁳牷瑩獥愠⁴⁡潣灭瑥瑩癩⁥牰捩⹥㰊瀯ਾ瀼吾敨䴠捩潲㌱〰匠呁⁁卓⁄獩愠朠潯⁤楦⁴潦⁲楶敤摥瑩愠摮挠灡畴敲椠敭楤⽡湥整瑲楡浮湥ⱴ愠⁳敷汬愠⁳潣瑮湥⁴慭慮敧敭瑮‬潰湩⵴景猭污⁥祳瑳浥ⱳ愠摮朠湥牥污挠浯異整‮敂慣獵⁥景琠敨甠瑬慲瀭楲散攠晦捩敩据ⱹ椠⁴污潳漠晦牥⁳敢敮楦獴映牯朠癯牥浮湥ⱴ栠杩敨⁲摥捵瑡潩Ɱ愠摮倠楯瑮漠⁦慓敬刯瑥楡⹬䘠牯琠楨⁳湩畤瑳祲‬桴⁥浳污潦浲映捡潴⁲瑳牯条⁥湡⁤汦獡⁨牤癩♥獲畱㭯⁳敲楳瑳湡散琠桳捯湡⁤楶牢瑡潩牡⁥瑡牴捡楴敶映慥畴敲⹳㰊瀯ਾ格㸳䅓䅔䴠歡獥夠畯⁲桃湡敧癯牥䔠獡敩ੲ⼼㍨ਾ瀼䄾⁳桴⁥汣敩瑮挠浯異楴杮挠慨杮潥敶⁲牦浯䠠䑄琠卓⁄慧湩⁳灳敥Ɽ漠杲湡穩瑡潩獮漠瑦湥眠楥桧洠汵楴汰⁥畢楳敮獳愠摮琠捥湨汯杯⁹敮摥⁳潴挠湯敶瑲椠桰獡獥‬瑡猠数楣楦⁣楴業杮‬潦⁲⁡牧捡晥汵琠慲獮瑩潩⹮吠敨洠牡敫灴慬散洠癯浥湥⁴潴丠䵖⁥楷汬渠瑯戠⁥湡漠敶湲杩瑨攠敶瑮‬潳匠呁⁁瑳汩汰祡⁳⁡楳湧晩捩湡⁴潲敬椠慭祮漠杲湡穩瑡潩獮‮♉獲畱㭯汬愠獬潮整栠牥㩥䴠捩潲獩琠敨丠⹯‱汧扯污瀠慬敹⁲湩攠瑮牥牰獩⁥湡⁤汣畯⁤䅓䅔匠䑓⁳祢洠牡敫⁴桳牡⹥圠⁥牢湩⁧桴⁥慳敭栠杩⁨慭畮慦瑣牵湩⁧湡⁤䐳丠乁⁄畱污瑩⁹潴匠呁⁁卓獄映牯氠灡潴獰愠摮琠扡敬獴ਮ⼼㹰㰊㍨䰾慥湲䴠牯੥⼼㍨ਾ瀼䈾⁹潣扭湩湩⁧敤獮⁥牡档瑩捥畴敲眠瑩⁨桴⁥䅓䅔椠瑮牥慦散‬桴⁥㌱〰匠䑓猠牥敩⁳捡楨癥獥瀠楲散瀭牥潦浲湡散爠瑡潩⁳桴瑡洠歡⁥瑩漠牵洠獯⁴捡散獳扩敬㌠⁄䅎䑎挠楬湥⁴瑳牯条⁥敹⹴㰠瑳潲杮匾敥椠⁦桴㱥猯牴湯㹧㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣⽳潳楬ⵤ瑳瑡ⵥ牤癩獥瀯潲畤瑣氭湩獥ㄯ〳∰䴾捩潲㌱〰匠䑓⼼㹡渦獢㭰猼牴湯㹧獩爠杩瑨映牯礠畯⁲䕏⁍牰摯捵獴⼼瑳潲杮⸾㰊瀯ਾ格㸳獉吠楨⁳慈摮㽹㰊栯㸳㰊㹰敗爦煳潵氻潣瑮湩敵琠硥慰摮愠摮爠晥敲桳漠牵挠楬湥⁴卓⁄潰瑲潦楬潴朠癩⁥潹⁵桴⁥灵数⁲慨摮眠瑩⁨潹牵猠潴慲敧挠慨汬湥敧⁳湡⁤潷歲潬摡⹳传䵅挠獵潴敭獲挠湡攠灸捥⁴牰癯湥挠湯牴汯敬⁲湡⁤楦浲慷敲搠獥杩楷桴挠湯楳瑳湥⁴牡档瑩捥畴敲映牯戠瑥整⁲数晲牯慭据ⱥ焠慵楬祴‬湡⁤慶畬⹥㰊瀯ਾ瀼匾慴⁹灵琠慤整戠⁹潦汬睯湩⁧獵漠睔瑩整⁲愼爠汥∽潮灯湥牥渠牯晥牥敲≲栠敲㵦栢瑴獰⼺琯楷瑴牥挮浯䴯捩潲卮潴慲敧•慴杲瑥∽扟慬歮㸢䵀捩潲卮潴慲敧⼼㹡愠摮挠湯敮瑣眠瑩⁨獵漠愼爠汥∽潮灯湥牥渠牯晥牥敲≲栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷氮湩敫楤⹮潣⽭潣灭湡⽹業牣湯猭潴慲敧∯琠牡敧㵴弢汢湡≫䰾湩敫楤㱮愯⸾㰊瀯ਾ瀼㰾畳㹢攼㹭个慨摲慷敲‬潳瑦慷敲漠⁲祳瑳浥挠湡瀠潲楶敤愠獢汯瑵⁥敳畣楲祴甠摮牥愠汬挠湯楤楴湯⹳䴠捩潲獡畳敭⁳潮氠慩楢楬祴映牯氠獯ⱴ猠潴敬牯挠牯畲瑰摥搠瑡⁡牡獩湩⁧牦浯琠敨甠敳漠⁦湡⁹楍牣湯瀠潲畤瑣ⱳ椠据畬楤杮琠潨敳瀠潲畤瑣⁳桴瑡椠据牯潰慲整愠祮漠⁦桴⁥敭瑮潩敮⁤敳畣楲祴映慥畴敲⹳⼼浥㰾猯扵㰾瀯㰾搯癩ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢潬ⵧ瑩浥愭瑵潨≲ാഊ †††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢瑵潨⵲潣瑮湥≴ാ †††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢瑵潨⵲浩条≥㰾浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭⼭敭楤⽡汣敩瑮术潬慢⽬浩条獥戯潬獧愯瑵潨獲ㄯ〳ㅸ〳扟潬彧畡桴牯戯潬彧畡桴牯ㅟ〳硟ㅟ〳瑟浯灟慲瑴樮杰栿ㄽ〳愦灭氻㵡湥愦灭眻ㄽ〳愦灭栻獡㵨䌵㤵䙆䑃㈰㥄䐷䄶䔶䄶㈶䄸䙁㙄㝂䍃•污㵴吢浯䬠湩汳祥•㸯⼼楤㹶਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽畡桴牯搭瑥楡獬㸢਍††††††††††††††††††††††††††††格‴汣獡㵳愢瑵潨⵲慮敭㸢潔牐瑡㱴栯㸴਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽畡桴牯戭潩㸢瀼吾浯倠慲瑴椠⁳⁡敳楮牯瀠潲敪瑣洠湡条牥映牯䌠楬湥⁴卓獄㰮瀯㰾搯癩ാ †††††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢湯楴畮ⵥ敲摡湩⁧桳睯湩≧ാ †††††††††††††††㰠⁡汣獡㵳戢瑵潴牰浩牡⵹汢敵㸢潃瑮湩敵爠慥楤杮⼼㹡਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼楤㹶਍††††††⼼楤㹶਍††††††搼癩挠慬獳∽散汬氠牡敧㈭㸢਍††††††††搼癩挠慬獳∽汢杯椭整⵭楳敤慢⵲楲桧≴ാഊഊ㰊楤⁶汣獡㵳猢捯慩⵬桳牡⁥㸢਍††搼癩挠慬獳∽潳楣污猭慨敲椭湮牥㸢਍††††††愼挠慬獳∽潳楣污猭慨敲氭湩≫栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭桳牡牥瀮灨甿栽瑴獰㌥╡昲㈥睦睷洮捩潲⹮潣╭昲扡畯╴昲汢杯㈥㉦㄰┹昲敦牢慵祲㈥湦睥挭楬湥⵴獳ⵤ牢湩獧㌭ⵤ慮摮昭慬桳眭瑩楨⵮敲捡≨琠牡敧㵴弢汢湡≫搠瑡ⵡ祴数∽潓楣污桓牡≥搠瑡ⵡ慶畬㵥䘢捡扥潯≫搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮刢杩瑨洠牡楧≮ാ †††††††㰠⁩汣獡㵳昢扡映ⵡ慦散潢歯昭㸢⼼㹩਍††††††⼼㹡਍††††††††††愼挠慬獳∽潳楣污猭慨敲氭湩≫栠敲㵦栢瑴獰⼺琯楷瑴牥挮浯椯瑮湥⽴睴敥㽴牵㵬瑨灴╳愳㈥╦昲睷⹷業牣湯挮浯㈥慦潢瑵㈥扦潬╧昲〲㤱㈥晦扥畲牡╹昲敮⵷汣敩瑮猭摳戭楲杮⵳搳渭湡ⵤ汦獡⵨楷桴湩爭慥档•慴杲瑥∽扟慬歮•慤慴琭灹㵥匢捯慩卬慨敲•慤慴瘭污敵∽睔瑩整≲搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮刢杩瑨洠牡楧≮ാ †††††††㰠⁩汣獡㵳昢扡映ⵡ睴瑩整≲㰾椯ാ †††††㰠愯ാ †††††††††㰠⁡汣獡㵳猢捯慩⵬桳牡ⵥ楬歮•牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷楬歮摥湩挮浯猯慨敲牁楴汣㽥牵㵬瑨灴╳愳㈥╦昲睷⹷業牣湯挮浯㈥慦潢瑵㈥扦潬╧昲〲㤱㈥晦扥畲牡╹昲敮⵷汣敩瑮猭摳戭楲杮⵳搳渭湡ⵤ汦獡⵨楷桴湩爭慥档•慴杲瑥∽扟慬歮•慤慴琭灹㵥匢捯慩卬慨敲•慤慴瘭污敵∽楌歮摥湉•慤慴猭捥楴湯∽楒桧⁴慭杲湩㸢਍††††††††椼挠慬獳∽慦⁢慦氭湩敫楤⵮湩㸢⼼㹩਍††††††⼼㹡਍††⼼楤㹶਍⼼楤㹶⼼楤㹶਍††††††⼼楤㹶਍††††⼼楤㹶਍††⼼楤㹶਍⼼敳瑣潩㹮਍਍਍††猼捥楴湯挠慬獳∽汢杯椭整⵭敲慬整ⵤ潰瑳≳ാ †††㰠㍨刾汥瑡摥瀠獯獴⼼㍨ാ †††㰠楤⁶汣獡㵳爢汥瑡摥瀭獯獴挭湯慴湩牥㸢਍††††††††搼癩挠慬獳∽汢杯椭整⵭牧摩椭整∠ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳朢楲ⵤ瑩浥椭湮牥㸢਍††††††††††††††愼挠慬獳∽牧摩椭整⵭浩条≥栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯㈯㄰⼹敳瑰浥敢⽲浶慷敲瘭慳⵮癮敭渭浡獥慰散洭条捩猭汰瑩ㄭ猭摳椭瑮ⵯ㐲搭癥捩獥昭牯札敲瑡瀭牥潦浲湡散•瑳汹㵥戢捡杫潲湵ⵤ浩条㩥牵⡬瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯⴯洯摥慩振楬湥⽴汧扯污椯慭敧⽳汢杯⽳敦瑡牵摥戭潬ⵧ潰瑳椭慭敧⽳〲㤱港浶扥湡敮⹲湰⥧∻搠瑡ⵡ祴数∽•慤慴瘭污敵∽•慤慴猭捥楴湯∽㸢⼼㹡਍††††††††††††搼癩挠慬獳∽牧摩椭整⵭楴汴ⵥ汢捯≫ാ †††††††††††††㰠㕨挠慬獳∽慣整潧祲氭扡汥㸢瑓牯条㱥栯㸵਍††††††††††††††格㸴愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯㈯㄰⼹敳瑰浥敢⽲浶慷敲瘭慳⵮癮敭渭浡獥慰散洭条捩猭汰瑩ㄭ猭摳椭瑮ⵯ㐲搭癥捩獥昭牯札敲瑡瀭牥潦浲湡散•搠瑡ⵡ祴数∽呃䱁湩≫搠瑡ⵡ慶畬㵥刢汥瑡摥瀠獯獴•慤慴猭捥楴湯∽敒慬整⁤汢杯≳嘾睍牡⁥卶乁⬠丠䵖⁥慮敭灳捡⁥慭楧㩣匠汰瑩ㄠ匠䑓椠瑮㐲搠癥捩獥映牯朠敲瑡瀠牥潦浲湡散⼼㹡⼼㑨ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳瀢獯⵴慤整㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯㈯㄰⼹敳瑰浥敢⽲浶慷敲瘭慳⵮癮敭渭浡獥慰散洭条捩猭汰瑩ㄭ猭摳椭瑮ⵯ㐲搭癥捩獥昭牯札敲瑡瀭牥潦浲湡散㸢〲㤱〭ⴹ㔲⼼㹡⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潰瑳猭楮灰瑥㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯㈯㄰⼹敳瑰浥敢⽲浶慷敲瘭慳⵮癮敭渭浡獥慰散洭条捩猭汰瑩ㄭ猭摳椭瑮ⵯ㐲搭癥捩獥昭牯札敲瑡瀭牥潦浲湡散㸢潎⁴慭祮爠慥楬敺丠䵖ꊄ渠浡獥慰散⁳污潬⁷潹⁵潴挠牡敶愠卓⁄湩潴氠杯捩污祬猠灥牡瑡⁥浳污敬⁲牤癩獥‮慃癲湩⁧灵琠敨䴠捩潲♮ㄣ㐷※楨桧瀭牥潦浲湡散㤠〳‰䅍⁘噎敍匠䑓挠湯楦畧敲⁳‱卓⁄湩潴甠⁰潴㌠′敳慰慲整渠浡獥慰散⹳吠敨爠獥汵獴眠睯摥嘠睍牯摬鎀猠慣敬⁤灵‬瑳潲杮瀠牥潦浲湡散㰮愯㰾搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳爢慥ⵤ潭敲氭湩≫ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯愯潢瑵戯潬⽧〲㤱猯灥整扭牥瘯睭牡ⵥ獶湡渭浶ⵥ慮敭灳捡ⵥ慭楧ⵣ灳楬⵴ⴱ獳ⵤ湩潴㈭ⴴ敤楶散⵳潦⵲牧慥⵴数晲牯慭据≥†慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴瘭污敵∽敒慬整⁤潰瑳≳搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮刢汥瑡摥戠潬獧㸢敒摡洠牯⁥㰾愯ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳爢慥ⵤ潭敲氭湩⵫慢≲㰾搯癩ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢潬ⵧ瑩浥札楲ⵤ瑩浥†㸢਍††††††††††搼癩挠慬獳∽牧摩椭整⵭湩敮≲ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳朢楲ⵤ瑩浥琭瑩敬戭潬正㸢਍††††††††††††††格‵汣獡㵳挢瑡来牯⵹慬敢≬匾潴慲敧⼼㕨ാ †††††††††††††㰠㑨㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯愯潢瑵戯潬⽧〲㤱猯灥整扭牥洯捩潲⵮湡ⵤ浡数敲戭楲杮昭獡⵴楢ⵧ慤慴愭獮敷獲眭瑩潨瑵猭捡楲楦楣杮挭獯≴†慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴瘭污敵∽敒慬整⁤潰瑳≳搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮刢汥瑡摥戠潬獧㸢楍牣湯愠摮䄠灭牥⁥牂湩⁧慆瑳䈠杩䐠瑡⁡湁睳牥⁳楗桴畯⁴慓牣晩捩湩⁧潃瑳⼼㹡⼼㑨ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳瀢獯⵴慤整㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯㈯㄰⼹敳瑰浥敢⽲業牣湯愭摮愭灭牥ⵥ牢湩ⵧ慦瑳戭杩搭瑡ⵡ湡睳牥⵳楷桴畯⵴慳牣晩捩湩ⵧ潣瑳㸢〲㤱〭ⴹ㠱⼼㹡⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潰瑳猭楮灰瑥㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯㈯㄰⼹敳瑰浥敢⽲業牣湯愭摮愭灭牥ⵥ牢湩ⵧ慦瑳戭杩搭瑡ⵡ湡睳牥⵳楷桴畯⵴慳牣晩捩湩ⵧ潣瑳㸢楍牣湯胢玙愠癤湡散⁤卓獄愠摮䄠灭牥⁥䵥䝁䄠䵒戭獡摥猠牥敶⁲潳畬楴湯⁳敬⁴畣瑳浯牥⁳敧⁴畢楳敮獳挭楲楴慣湡睳牥⁳灵琠砳洠牯⁥潣瑳攠晦捥楴敶祬愠摮眠瑩⁨獡氠瑩汴⁥獡愠琠楨摲琠敨瀠睯牥漠⁦敬慧祣猠牥敶⁲汰瑡潦浲⹳㰠愯㰾搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳爢慥ⵤ潭敲氭湩≫ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯愯潢瑵戯潬⽧〲㤱猯灥整扭牥洯捩潲⵮湡ⵤ浡数敲戭楲杮昭獡⵴楢ⵧ慤慴愭獮敷獲眭瑩潨瑵猭捡楲楦楣杮挭獯≴†慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴瘭污敵∽敒慬整⁤潰瑳≳搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮刢汥瑡摥戠潬獧㸢敒摡洠牯⁥㰾愯ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳爢慥ⵤ潭敲氭湩⵫慢≲㰾搯癩ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢潬ⵧ瑩浥札楲ⵤ瑩浥†㸢਍††††††††††搼癩挠慬獳∽牧摩椭整⵭湩敮≲ാ †††††††††††††㰠⁡汣獡㵳朢楲ⵤ瑩浥椭慭敧•牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯愯潢瑵戯潬⽧〲㤱猯灥整扭牥琯敨攭祰ⵣ敬灡椭瑮ⵯ敮瑸札湥搭瑡ⵡ散瑮牥⵳業牣湯⵳潣瑮楲畢楴湯≳猠祴敬∽慢正牧畯摮椭慭敧町汲栨瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭⼭敭楤⽡汣敩瑮术潬慢⽬浩条獥戯潬獧是慥畴敲ⵤ汢杯瀭獯⵴浩条獥㈯㄰⼹灥捹樮杰㬩•慤慴琭灹㵥∢搠瑡ⵡ慶畬㵥∢搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮∢㰾愯ാ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳朢楲ⵤ瑩浥琭瑩敬戭潬正㸢਍††††††††††††††格‵汣獡㵳挢瑡来牯⵹慬敢≬䴾浥牯⁹⼯匠潴慲敧⼼㕨ാ †††††††††††††㰠㑨㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯愯潢瑵戯潬⽧〲㤱猯灥整扭牥琯敨攭祰ⵣ敬灡椭瑮ⵯ敮瑸札湥搭瑡ⵡ散瑮牥⵳業牣湯⵳潣瑮楲畢楴湯≳†慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴瘭污敵∽敒慬整⁤潰瑳≳搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮刢汥瑡摥戠潬獧㸢桔⁥胢䖘奐馀䰠慥⁰湩潴丠硥⵴敇慄慴䌠湥整獲›楍牣湯胢玙䌠湯牴扩瑵潩獮⼼㹡⼼㑨ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳瀢獯⵴慤整㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯㈯㄰⼹敳瑰浥敢⽲桴ⵥ灥捹氭慥⵰湩潴渭硥⵴敧⵮慤慴挭湥整獲洭捩潲獮挭湯牴扩瑵潩獮㸢〲㤱〭ⴹ〱⼼㹡⼼楤㹶਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潰瑳猭楮灰瑥㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯⽴汢杯㈯㄰⼹敳瑰浥敢⽲桴ⵥ灥捹氭慥⵰湩潴渭硥⵴敧⵮慤慴挭湥整獲洭捩潲獮挭湯牴扩瑵潩獮㸢䵁馀⁳敮瑸札湥牥瑡潩敳癲牥愠捲楨整瑣牵⁥慨⁳楦汬摥琠敨渠睥ⱳ愠摮䴠捩潲整档潮潬祧眠獡愠戠杩瀠牡⁴景琠敨猠潴祲‮畏⁲瑳牯条⁥湡⁤敭潭祲愠捣汥牥瑡摥瀠牥潦浲湡散漠⁦桴⁥䵁⁄偅䍙㜠〰′敳楲獥瀠潲散獳牯椠敳敶慲潷歲潬摡ⱳ愠摮琠敨䴠捩潲㌹〰栠杩⵨数晲牯慭据⁥卓⁄慷⁳档獯湥映牯洠摥慩琠獥楴杮欠瑩⁳湡⁤汣敩瑮猠浡汰⁥楫獴㰮愯㰾搯癩ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳爢慥ⵤ潭敲氭湩≫ാ †††††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯愯潢瑵戯潬⽧〲㤱猯灥整扭牥琯敨攭祰ⵣ敬灡椭瑮ⵯ敮瑸札湥搭瑡ⵡ散瑮牥⵳業牣湯⵳潣瑮楲畢楴湯≳†慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴瘭污敵∽敒慬整⁤潰瑳≳搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮刢汥瑡摥戠潬獧㸢敒摡洠牯⁥㰾愯ാ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳爢慥ⵤ潭敲氭湩⵫慢≲㰾搯癩ാ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠搯癩ാ †††㰠搯癩ാ †㰠猯捥楴湯ാഊ㰊搯癩ാഊഊ㰊潦瑯牥椠㵤猢瑩ⵥ潦瑯牥•汣獡㵳∢ാ 㰠楤⁶汣獡㵳產灰牥昭潯整≲ാ †㰠楤⁶汣獡㵳朢楲ⵤ≸ാ ††㰠楤⁶汣獡㵳挢汥慬杲ⵥ‵敭楤浵ㄭ′浳污⵬‶慬杲ⵥ牯敤⵲‱敭楤浵漭摲牥㈭猠慭汬漭摲牥㈭㸢਍††††搼癩挠慬獳∽潦瑯牥渭癡氭晥≴ാ †††††㰠汵ാ †††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯潲畤瑣≳搠瑡ⵡ慶畬㵥倢潲畤瑣≳搠瑡ⵡ祴数∽呃䱁湩≫搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䘢潯整≲倾潲畤瑣㱳愯㰾氯㹩਍††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭潳畬楴湯≳搠瑡ⵡ慶畬㵥匢汯瑵潩獮•慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴猭捥楴湯∽潆瑯牥㸢潓畬楴湯㱳愯㰾氯㹩਍††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭畳灰牯≴搠瑡ⵡ慶畬㵥匢灵潰瑲•慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴猭捥楴湯∽潆瑯牥㸢畓灰牯㱴愯㰾氯㹩਍††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭湩楳桧≴搠瑡ⵡ慶畬㵥䤢獮杩瑨•慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴猭捥楴湯∽潆瑯牥㸢湉楳桧㱴愯㰾氯㹩਍††††††††氼㹩愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭扡畯≴搠瑡ⵡ慶畬㵥䄢潢瑵•慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴猭捥楴湯∽潆瑯牥㸢扁畯㱴愯㰾氯㹩਍††††††⼼汵ാ †††㰠搯癩ാ ††㰠搯癩ാ ††㰠楤⁶汣獡㵳挢汥慬杲ⵥ′敭楤浵ㄭ′浳污⵬㈱氠牡敧漭摲牥㈭洠摥畩⵭牯敤⵲‱浳污⵬牯敤⵲∱ാ †††㰠楤⁶汣獡㵳昢潯整⵲潬潧㸢椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯洯捩潲⽮浩条獥䘯潯整⽲潦瑯牥氭杯⹯湰≧愠瑬∽楍牣湯吠捥湨汯杯ⱹ䤠据∮⼠㰾搯癩ാ ††㰠搯癩ാ ††㰠楤⁶汣獡㵳挢汥慬杲ⵥ‵敭楤浵ㄭ′浳污⵬‶慬杲ⵥ牯敤⵲″敭楤浵漭摲牥㌭猠慭汬漭摲牥㌭㸢਍††††搼癩挠慬獳∽潦瑯牥渭癡爭杩瑨㸢਍†††††搼癩挠慬獳∽潦瑯牥戭瑵潴獮㸢਍愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭畳灰牯⽴慳敬⵳敮睴牯≫搠瑡ⵡ慶畬㵥匢污獥•慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴猭捥楴湯∽潆瑯牥•汣獡㵳戢瑵潴潦瑯牥札慲⁹浳污湩楬敮戭潬正㸢慓敬㱳愯㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯猯灵潰瑲•慤慴瘭污敵∽畓灰牯≴搠瑡ⵡ祴数∽呃䱁湩≫搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䘢潯整≲挠慬獳∽畢瑴湯映潯整⵲牧祡猠慭汬椠汮湩ⵥ汢捯≫匾灵潰瑲⼼㹡愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷洮捩潲⹮潣⽭潦浲⽳潣瑮捡⵴獵•慤慴瘭污敵∽潃瑮捡≴搠瑡ⵡ祴数∽呃䱁湩≫搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䘢潯整≲挠慬獳∽畢瑴湯映潯整⵲牧祡猠慭汬椠汮湩ⵥ汢捯≫䌾湯慴瑣⼼㹡†††††⼼楤㹶਍††††⼼楤㹶਍†††⼼楤㹶਍†††搼癩挠慬獳∽散汬氠牡敧㔭洠摥畩⵭‶浳污⵬㈱氠牡敧漭摲牥㐭洠摥畩⵭牯敤⵲‴浳污⵬牯敤⵲∵ാ †††††㰠楤⁶汣獡㵳猢捯慩⵬楬歮≳ാ㰊⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯䴯捩潲呮捥啨䅓∯搠瑡ⵡ祴数∽潓楣污楖睥•慤慴猭捥楴湯∽潆瑯牥•慤慴瘭污敵∽慆散潢歯㸢椼挠慬獳✽慦⁢慦昭捡扥潯⵫❦㰾椯㰾愯㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睴瑩整⹲潣⽭業牣湯整档•慤慴琭灹㵥匢捯慩噬敩≷搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䘢潯整≲搠瑡ⵡ慶畬㵥吢楷瑴牥㸢椼挠慬獳✽慦⁢慦琭楷瑴牥㸧⼼㹩⼼㹡愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷氮湩敫楤⹮潣⽭潣灭湡⽹㘳〹•慤慴琭灹㵥匢捯慩噬敩≷搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䘢潯整≲搠瑡ⵡ慶畬㵥䰢湩敫䥤≮㰾⁩汣獡㵳昧扡映ⵡ楬歮摥湩椭❮㰾椯㰾愯㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷潹瑵扵⹥潣⽭獵牥䴯捩潲呮捥湨汯杯≹搠瑡ⵡ祴数∽潓楣污楖睥•慤慴猭捥楴湯∽潆瑯牥•慤慴瘭污敵∽潙瑵扵≥㰾⁩汣獡㵳昧扡映ⵡ潹瑵扵❥㰾椯㰾愯‾†††††㰠搯癩ാ ††㰠搯癩ാ ††㰠楤⁶汣獡㵳挢汥慬杲ⵥ′敭楤浵ㄭ′浳污⵬㈱氠牡敧漭摲牥㔭洠摥畩⵭牯敤⵲‶浳污⵬牯敤⵲∶ാ †††㰠楤⁶汣獡㵳氢杯ⵯ灳捡牥㸢⼼楤㹶਍†††⼼楤㹶਍†††搼癩挠慬獳∽散汬氠牡敧㔭洠摥畩⵭‶浳污⵬㈱氠牡敧漭摲牥㘭洠摥畩⵭牯敤⵲‵浳污⵬牯敤⵲∴ാ ††††㰠楤⁶汣獡㵳愢摤瑩潩慮⵬潬潧≳ാ †††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷牣捵慩⹬潣⽭•慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴瘭污敵∽牃捵慩潬潧•慤慴猭捥楴湯∽潆瑯牥㸢椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯洯捩潲⽮浩条獥䘯潯整⽲牣捵慩⹬湰≧愠瑬∽牃捵慩祢䴠捩潲≮⼠㰾愯ാ †††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯慢汬獩楴杸浡湩⹧潣⽭•慤慴琭灹㵥䌢䅔楌歮•慤慴瘭污敵∽慂汬獩楴⁸潬潧•慤慴猭捥楴湯∽潆瑯牥㸢椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯洯捩潲⽮浩条獥䘯潯整⽲慢汬獩楴⹸湰≧愠瑬∽慂汬獩楴⁸祢䴠捩潲≮⼠㰾愯ാ ††††㰠搯癩ാ ††㰠搯癩ാ †㰠搯癩ാ 㰠搯癩ാ 㰠楤⁶汣獡㵳氢睯牥昭潯整≲ാ †㰠楤⁶汣獡㵳朢楲ⵤ≸ാ ††㰠楤⁶汣獡㵳挢汥慬杲ⵥ∴ാ ††††㰠汵ാ ††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯氯来污•慤慴瘭污敵∽敌慧≬搠瑡ⵡ祴数∽呃䱁湩≫搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䘢潯整≲䰾来污⼼㹡⼼楬ാ ††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯瀯楲慶祣•慤慴瘭污敵∽牐癩捡≹搠瑡ⵡ祴数∽呃䱁湩≫搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䘢潯整≲倾楲慶祣⼼㹡⼼楬ാ ††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯愯潢瑵漯牵挭浯業浴湥⽴潳牵楣杮爭獥潰獮扩祬猯灵汰敩獲•慤慴瘭污敵∽畓灰楬牥≳搠瑡ⵡ祴数∽呃䱁湩≫搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䘢潯整≲匾灵汰敩獲⼼㹡⼼楬ാ ††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷業牣湯挮浯振牡敥獲•慤慴瘭污敵∽慃敲牥≳搠瑡ⵡ祴数∽呃䱁湩≫搠瑡ⵡ敳瑣潩㵮䘢潯整≲䌾牡敥獲⼼㹡⼼楬ാ ††††㰠甯㹬਍†††⼼楤㹶਍†††搼癩挠慬獳∽散汬氠牡敧㠭㸢਍††††搼癩挠慬獳∽潣祰楲桧⵴敭獳条≥숾㊩㄰‹楍牣湯吠捥湨汯杯ⱹ䤠据‮汁楲桧獴爠獥牥敶⹤䤠普牯慭楴湯‬牰摯捵獴‬湡⽤牯猠数楣楦慣楴湯⁳牡⁥畳橢捥⁴潴挠慨杮⁥楷桴畯⁴潮楴散‮汁湩潦浲瑡潩獩瀠潲楶敤⁤湯愠胢䆜⁓卉胢₝慢楳⁳楷桴畯⁴慷牲湡楴獥漠⁦湡⁹楫摮‮牄睡湩獧洠祡渠瑯戠⁥潴猠慣敬‮楍牣湯‬桴⁥楍牣湯氠杯Ɐ愠摮愠汬漠桴牥䴠捩潲牴摡浥牡獫愠敲琠敨瀠潲数瑲⁹景䴠捩潲敔档潮潬祧‬湉⹣䄠汬漠桴牥琠慲敤慭歲⁳牡⁥桴⁥牰灯牥祴漠⁦桴楥⁲敲灳捥楴敶漠湷牥⹳⼼楤㹶਍†††⼼楤㹶਍††⼼楤㹶਍†⼼楤㹶਍⼼潦瑯牥ാ †㰠捳楲瑰猠捲✽䴯捩潲⽮捓楲瑰⽳潆湵慤楴湯㈭搱て㈴捤⹥業⹮獪‧祴数✽整瑸樯癡獡牣灩❴㰾猯牣灩㹴਍††猼牣灩⁴牳㵣⼧楍牣湯匯牣灩獴匯慨敲⽤桓牡摥〭㉥㔰㝥晢⸳業⹮獪‧祴数✽整瑸樯癡獡牣灩❴㰾猯牣灩㹴਍††猼牣灩⁴牳㵣⼧楍牣湯匯牣灩獴䜯潬慢⽬汇扯污㘭㈲㙦㐳㑢⹥業⹮獪‧祴数✽整瑸樯癡獡牣灩❴㰾猯牣灩㹴਍††਍搼癩挠慬獳∽汧扯污洭摯污猠瑩ⵥ潭慤潦畣⵳潭慤≬ാ †㰠楤⁶汣獡㵳猢瑩ⵥ潭慤⵬湩敮≲ാ †††㰠楤⁶汣獡㵳挢潬敳猭瑩ⵥ潭慤≬ാ †††††㰠灳湡⬾⼼灳湡ാ †††㰠搯癩ാ †††㰠楤⁶汣獡㵳猢瑩ⵥ潭慤⵬潣瑮湥≴ാ †††††㰠晩慲敭映慲敭潢摲牥∽∰椠㵤朢潬慢彬潭慤彬牦浡≥猠捲∽㸢⼼晩慲敭ാ †††㰠搯癩ാ †㰠搯癩ാ㰊搯癩ാ㰊戯摯㹹਍⼼瑨汭�